Úvod Náš tým Pomáháme
Přihlásit se
loader

Čekejte prosím...

Tato operace bude trvat jen pár vteřin.
menu

Všeobecné obchodní podmínky

Společnosti FINFAST s.r.o., IČO 242 86 168, se sídlem Praha, Navrátilova 1421/11, PSČ 110 00 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193047

 

I.

Úvodní ustanovení

 

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen jako „VOP“) společnosti FINFAST s.r.o., IČO 242 86 168, se sídlem Praha, Navrátilova 1421/11, PSČ 110 00 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193047 (dále jen jako „Úvěrující“) upravují práva a povinnosti Úvěrujícího a Klienta vyplývající z právních vztahů mezi nimi v souvislosti s poskytováním spotřebitelských úvěrů. VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy mezi Úvěrujícím a Klientem a určují část jejich obsahu, pakliže tak Smlouva stanoví. Pojmy vysvětlené ve VOP mají stejný význam i v jiných dokumentech, zejména ve Smlouvách, pokud není sjednáno jinak.

 

 

II.

Definice pojmů

 

Pro účely Smlouvy mají následující výrazy s velkým počátečním písmenem následující význam:

 

2.1. Smlouva – Smlouva o úvěru či smlouva o spotřebitelském úvěru uzavřená mezi Úvěrujícím a Klientem v elektronické formě zakládající právní vztah mezi Úvěrujícím a Klientem, dle které se Úvěrující zavazuje po posouzení platební schopnosti Klienta tomuto poskytnout při naplnění podmínek Smlouvy finanční prostředky v požadované výši či ve výši akceptované Úvěrujícím a dále dle které se rovněž Klient zavazuje přijaté finanční prostředky vrátit Úvěrujícímu spolu s Poplatkem za Úvěr za podmínek sjednaných Smlouvou, případně i zákonný úrok z prodlení, sjednané smluvní pokuty a náklady spojené s uplatněním pohledávky Úvěrujícího pro případ prodlení Klienta se zaplacením Úvěru a Poplatku za Úvěr, plynoucí ze Smlouvy. Smlouva vymezuje práva a povinnosti Úvěrujícího, jakožto poskytovatele Úvěru, a jeho Klienta, jakožto příjemce Úvěru, dále podmínky poskytnutí a splacení Úvěru, právní dopady v případě porušování Smlouvy, postupy při zrušení Smlouvy, ale i další podmínky. Smlouva je vždy výzvou neurčitému počtu osob k podání návrhu na uzavření Smlouvy s Úvěrujícím, když pro tento případ je Úvěrující oprávněn stát se příjemcem návrhu na uzavření Smlouvy ze strany Klienta. Klient je tudíž vždy navrhovatelem Smlouvy, když Úvěrujícímu podává návrh, tj. nabídku na uzavření Smlouvy podle OZ či dle ZSÚ. Smlouva se řídí příslušnými ustanoveními OZ, upravujícími smluvní typ smlouvy o úvěru a o finančních službách uzavíraných distančním způsobem a ZSÚ, jestli tak vyplývá ze ZSÚ. Dle ujednání Smluvních stran pro případ, že nebudou naplněny podmínky pro poskytování úvěru dle ZSÚ, analogicky se použijí pro Smlouvu příslušná ustanovení OZ.

2.2. Dokumenty – Souhlas se zpracováním a nakládáním s osobními údaji a s elektronickou komunikací, Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru, jež je přílohou ZSÚ a Ceník Úvěrujícího.

2.3. Osobní údaje – informace vztahující se ke Klientovi, jehož totožnost může být identifikována např. prostřednictvím rodného čísla, jména a příjmení, trvalého či faktického pobytu, doručovací adresy, e-mailové adresy, čísla bankovního účtu, čísla mobilního telefonu apod.

2.4. Správa dat – jakákoli činnost prováděná s Osobními údaji Klientů Úvěrujícího: sběr, záznam, uchování, třídění, provádění změn (doplnění či opravy), poskytování, použití, vyhledávání nebo jiná činnost.

2.5. Elektronické kanály – smluvní Stranami odsouhlasená forma předávání informací a písemných dokumentů či provádění dalších činností prostřednictvím internetu nebo mobilního telefonu.

2.6. Sekce klientského profilu – webový systém Úvěrujícího, prostřednictvím kterého si může přihlášený a registrovaný Klient vybrat výši úvěru a provádět veškeré činnosti související se zajištěním úvěru či informací o něm. Přístup k Sekci klientského profilu je zabezpečen zadáním E-mailu Klienta a Heslem Klienta, který si Klient zvolí v rámci svého registračního procesu, když Klient je povinován zachovávat mlčenlivost ohledně všech informací nezbytných k přístupu do Sekce klientského profilu a bere na vědomí, že Úvěrující nenese odpovědnost za porušení této povinnosti Klientem. V Sekci klientského profilu je v elektronické podobě uložena nejen smluvní dokumentace, tj. Smlouva i Dokumentace, ke čtení a zároveň i k tisku, ale i údaje o Smluvních stranách a jejich vzájemné komunikaci, když do této sekce má Klient umožněn přístup 24 hodin denně.

2.7. Individuální podmínky Úvěru – specifické podmínky Smlouvy, na jejíž přípravu měl Klient bez časového omezení vliv podáním své Žádosti o Úvěr, a to zejména výše konkrétního Úvěru, Termín splatnosti Úvěru, Poplatek za Úvěr a další podmínky.

2.8. Úvěr – peněžitá částka, kterou Úvěrující poskytne Klientovi na základě Individuálních podmínek Úvěru.

2.9. Poplatek za Úvěr – finanční částka, jíž je Klient povinován Úvěrujícímu za poskytnutí Úvěru zaplatit, když úhrada tohoto poplatku, závislá na výši Úvěru a Termínu splatnosti Úvěru, jehož výše je uvedena v Ceníku Úvěrujícího, tvořící nedílnou součást Smlouvy, je Klientem předem odsouhlasená a akceptovaná a kterým Klient Úvěrujícímu hradí náklady vzniklé za poskytnutí Klientem požadované služby, a to zejména náklady spojené se zpracováním Žádosti o Úvěr, s uzavíráním Smlouvy a Dokumentů a s převodem finančních prostředků ve prospěch Klienta.

2.10. Splatná částka – součet částek Úvěru a Poplatku za Úvěr, jíž je Klient povinován zaplatit do Termínu splatnosti Úvěru a v případě sankčních poplatků po uplynutí Termínu splatnosti Úvěru.

2.11. Úvěrující - společnost FINFAST s.r.o., IČ: 242 86 168, se sídlem a doručovací adresou Praha, Navrátilova 1421/11, PSČ 110 00, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, Spisová značka C 193047, zastoupená Petrem Poláčkem, jednatelem společnosti, Tel.: +420 733 787 200, Číslo bankovního účtu: 2100264096/2010 vedeného u společnosti Fio banka, a.s., IČO 61858374, se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, Datová schránka: p3ucb4w, E-mail určený pro doručování: info@fastfin.cz, Webové stránky: www.fastfin.cz. Úvěrující je právnickou osobou založenou a zapsanou podle českého právního řádu, který má potřebná, platná a účinná oprávnění ke své podnikatelské činnosti. Úvěrující poskytuje svým klientům nebankovní úvěry a zakládá své obchodní vztahy s nimi na vzájemné důvěře a dodržování příslušných právních předpisů.  Hlavním předmětem podnikání Úvěrujícího je poskytování úvěrů či spotřebitelských úvěrů a zprostředkování úvěrů či spotřebitelských úvěrů mezi Klientem a smluvními Partnery Úvěrujícího. Úvěrující splňující podmínky ve Smlouvě uvedené je oprávněn Smlouvu uzavřít a řádně a včas plnit závazky v ní obsažené.

2.12. Klient – fyzická osoba, starší 18 let, občan členského státu Evropské unie, který má v České republice trvalý pobyt, a který dosahuje pravidelný měsíční příjem s tím, že není politicky exponovanou osobou ve smyslu Zákona o legalizaci výnosů z trestné činnosti. Klient je způsobilý nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem, zcela svéprávný bez omezení. Klient splňující podmínky ve Smlouvě uvedené je oprávněn Smlouvu uzavřít a řádně a včas plnit závazky v ní obsažené. Klient je osoba blíže specifikovaná v záhlaví Smlouvy, dále v Žádosti o Úvěr a v Dokumentech. Klient je osoba, která důkladně zvážila svou finanční situaci a své možnosti být vázán Smlouvou, se kterou se podrobně před jejím podpisem seznámil, zejména pak důsledně zvážil své možnosti při splácení požadovaného úvěru ve vztahu k případným sankčním poplatkům specifikovaným dále touto Smlouvou, že bude ve vztahu k Úvěrujícímu sdělovat vždy jen úplné a pravdivé údaje, a že si je plně vědom, že tato Smlouva je uzavírána na základě prvotního podnětu Klienta, který se obrátil na Úvěrujícího se zájmem uzavřít úvěrovou Smlouvu.

2.13. Strana – Úvěrující/Věřitel nebo Úvěrovaný/Klient.

2.14. Smluvní strany – společně Úvěrující/Věřitel i Úvěrovaný/Klient.

2.15. Žádost o Úvěr – právní úkon realizovaný Klientem na Webové stránce Úvěrujícího po dokončení celého, Úvěrujícím požadovaného registračního procesu a před uzavřením Smlouvy, který Klient je schopen ovlivnit, a jímž Klient zvolí dle svého uvážení a svých možností výši Úvěru, Poplatek za Úvěr, Termín splatnosti Úvěru, když podmínkou projednání Žádosti o Úvěr ze strany Úvěrujícího je: (i) Klient je povinen prostřednictvím Webové stránky Úvěrujícího dle pokynů se zaregistrovat při prvním podání své žádosti, řádně vyplnit Žádost o Úvěr a odeslat ji Úvěrujícímu, (ii) Klient je povinen při své první registraci zaslat Úvěrujícímu maximálně 2 (slovy: dva) platné průkazy totožnosti s osobní fotografií Klienta (občanský průkaz/ cestovní pas Klienta, není-li Klient občanem České republiky, cestovní pas, řidičský průkaz, zbrojní průkaz apod. a dále výplatní pásky za poslední 3 (slovy: tři) kalendářní měsíce případně i výpis z Peněžního účtu Klienta, (iii) Klient je povinen udělit souhlas se Smlouvou a Dokumenty. Klient bere na vědomí, že nezaslání Úvěrujícím požadovaných dokumentů může míti za následek neposkytnutí úvěru s tím, že jakékoliv náklady spojené se zasláním dokumentů hradí Klient.

2.16. Podání Žádosti o Úvěr – žádost podaná Klientem v Sekci klientského profilu v systému Úvěrujícího Elektronickými kanály, a to způsoby popsanými ve Smlouvě, čímž Klient vyjadřuje svoji vůli Úvěr přijmout.

2.17. Termín splatnosti Úvěru – doba, do které je Klient povinován zaplatit Úvěrujícímu na Peněžní účet Úvěrujícího bezhotovostní formou Splatnou částku.

2.18. Žádost o prodloužení Termínu splatnosti Úvěru – žádost s uvedením nového termínu splatnosti Úvěru, podaná před či po sjednaném Termínu splatnosti Úvěru Klientem v Sekci klientského profilu v systému Úvěrujícího Elektronickými kanály, kterou Klient potvrdí kódem, který Klient obdrží prostřednictvím SMS na Telefon Klienta. K odsouhlasení podané Žádosti o prodloužení Termínu splatnosti Úvěru ze strany Klienta však předchází povinnost Klienta uzavřít s Úvěrujícím Dodatek ke Smlouvě při žádosti podané před Termínem splatnosti Úvěru (dále jako „Dodatek ke Smlouvě“) či Dohody o narovnání při žádosti podané po Termínu splatnosti Úvěru (dále jako „Dohoda o narovnání“), když tyto dohody řeší zejména závazek Klienta ve sjednaných termínech uhradit Úvěrujícímu předem sjednané dlužné finanční částky. Za prodloužení Termínu splatnosti Úvěru je Klient povinován zaplatit Úvěrujícímu Poplatek za prodloužení Termínu splatnosti Úvěru.

2.19. Poplatek za prodloužení Termínu splatnosti Úvěru – finanční částka, jíž je Klient povinován zaplatit Úvěrujícímu za používání Úvěru při prodloužení Termínu splatnosti Úvěru. Výše Poplatku za prodloužení Termínu splatnosti Úvěru, odvíjející se od požadovaného počtu kalendářních dnů, o které se Termín splatnosti Úvěru prodlouží, je závislá na výši poskytnutého Úvěru a novém termínu splatnosti Úvěru, když bližší specifikace jednotlivých poplatků je uvedena v Ceníku Úvěrujícího, tvořící nedílnou součást Smlouvy.

2.20. Doba prodloužení Termínu splatnosti Úvěru – doba uvedená v počtu dní 7, 14, 21 a 28 (slovy: sedm, čtrnáct, dvacet jedna a dvacet osm) kalendářních dní, dle výběru uvedeného na Webové stránce Úvěrujícího, o kterou si Klient může prodloužit Termín splatnosti Úvěru, a to po podání Žádosti o prodloužení Termínu splatnosti Úvěru a po uzavření Dodatku ke Smlouvě či Dohody o narovnání.

2.21. Sankční postihy – platby související s prodlením Klienta, tedy peněžité finanční částky akceptované Klientem, plynoucí ze Smlouvy, a to smluvní pokuty, náklady spojené s mimosoudním uplatněním pohledávky Úvěrujícího plynoucího z této Smlouvy a náklady spojené se soudním vymáháním pohledávky Úvěrujícího, a to zejména náklady za právní zastoupení dle vyhl. č. 177/1996  Sb., advokátní tarif, v platném znění (dále „Advokátní tarif“), k jejichž úhradě se Klient zavázal a které je Klient povinován zaplatit Úvěrujícímu pro případ prodlení Klienta s řádným a včasným plnění podmínek, plynoucích pro Klienta ze Smlouvy.

2.22. Účelně vynaložené náklady – náklady Věřitele, akceptované Klientem, plynoucí ze Smlouvy, které vzniknou v souvislosti s prodlením Dlužníka s úhradou závazku, dle této Smlouvy. Jedná se o náklady, které vzniknou přímo Věřiteli za účelem vymožení závazku Klienta dle této Smlouvy.

2.23. Verifikační poplatek – jednorázový finanční poplatek ve výši 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká), který je Klient povinován na výzvu Úvěrujícího zaplatit v průběhu registračního procesu před odesláním Úvěru bezhotovostní formou na Peněžní účet Úvěrujícího ze svého Peněžního účtu Klienta za účelem potvrzení registračních údajů vyžadovaných Úvěrujícím a nezbytných pro projednání Žádosti o Úvěr. Verifikační poplatek bude Klientovi Úvěrujícím vrácen v případě, že Klientem požadovaný Úvěr nebude Úvěrujícím Klientovi po vyhodnocení jeho platební schopnosti poskytnut. Verifikační poplatek slouží Úvěrujícímu (i) pro ověření Peněžního účtu Klienta, prokazující stav, že Klient je majitelem účtu, který Klient při registračním procesu sdělí Úvěrujícímu a že je veden na jméno Klienta, když na tento Peněžní účet Klienta, po schválení Úvěru ze strany Úvěrujícího, Úvěrující odešle Úvěr, (ii) pro potvrzení registračních údajů Klienta a (iii) pro potvrzení, že Klient souhlasí bez výhrad a námitek se zněním Smlouvy a Dokumentů. Klient je povinen zaplatit Verifikační poplatek nejpozději do 10 (slovy: deseti) kalendářních dnů ode dne výzvy k jeho úhradě ze strany Úvěrujícího při registračním procesu Klienta, a to bezhotovostní formou z Peněžního účtu Klienta na Peněžní účet Úvěrujícího, kdy při této formě Klient obdrží na E-mail Klienta veškeré platební údaje, nezbytné pro úhradu Verifikačního poplatku, když jiný způsob úhrady Verifikačního poplatku, než-li popsaný shora, např. z jiného než Peněžního účtu Klienta či Třetí osoby či vložením hotovosti na Peněžní účet Úvěrujícího, není přípustný. Zaplacený Verifikační poplatek nezavazuje Úvěrujícího k poskytnutí Klientem požadovaného úvěru. Neprovedením úhrady Verifikačního poplatku stanovenou formou a termínu ze strany Klienta se má automaticky za to, že registrační proces Klienta je ukončen, čímž Klient ztrácí svůj nárok na projednání své Žádosti o Úvěr ze strany Úvěrujícího.

2.24. Prostředky pro potvrzení totožnosti – E-mailová adresa Klienta, Heslo Klienta, Mobilní telefon Klienta,  občanský průkaz Klienta a jeho číslo či jiný průkaz totožnosti Klienta a jeho číslo, trvalé bydliště a doručovací či faktická adresa Klienta,

2.25. Heslo Klienta - jedinečné přístupové údaje Klienta, sestávající z kombinace čísel a písmen výlučně zvolená Klientem, do Sekce klientského profilu v systému Úvěrujícího, sloužící i k označení Klienta jako subjektu, který učinil právní úkon (označovací funkce), k potvrzení skutečnosti, že právní úkon Klient chtěl skutečně učinit a že jde o projev jeho vlastní vůle (deklarační funkce), a k ověření totožnosti Klienta (důkazní funkce).

2.26. Třetí osoba - každá fyzická nebo právnická osoba, jež není považována za Stranu Smlouvy.

2.27. Formulář – Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru ve smyslu přílohy č. 6 zákona o spotřebitelském úvěru (ZSÚ).

2.28. Webová stránka Úvěrujícího – internetové stránky Úvěrujícího www.fastfin.cz, popřípadě internetové stránky obchodních Partnerů Úvěrujícího.

2.29. Peněžní účet Úvěrujícího - peněžní účet číslo 2100264096/2010 (dále jen jako „Bankovní účet“) vedeného u společnosti Fio banka, a.s., IČO 61858374, se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, (dále jen jako „Fio banka“), či jiný peněžní účet Úvěrujícího uvedený na Webové stránce Úvěrujícího či na jiném dokumentu Úvěrujícího, přičemž Klient je povinen splácet své závazky Úvěrujícímu na Bankovní účet.

2.30. Peněžní účet Klienta - peněžní účet uvedený Klientem v jeho Žádosti o Úvěr či v následných dokumentech, který je veden na jméno Klienta a který je jeho majitelem.

2.31. Telefon Klienta – číslo mobilního telefonu, určený pro komunikaci mezi Smluvními stranami a které Klient nahlásil Úvěrujícímu v rámci jeho registračního procesu, případně v následných dokumentech.

2.32. E-mail Klienta – e-mailová adresa určená k přihlášení Klienta do Sekce klientského profilu a zároveň ke komunikaci mezi Smluvními stranami, kterou Klient nahlásil Úvěrujícímu v rámci jeho registračního procesu, případně v následných dokumentech.

2.33. Telefon Úvěrujícího – číslo telefonu +420 733 787 200 určený ke komunikaci mezi Smluvními stranami.

2.34. E-mail Úvěrujícího – e-mailová adresa: info@fastfin.cz, určená ke komunikaci mezi Smluvními stranami.

2.35. Dozorový orgán – Česká národní banka, na adrese Praha, Na Příkopě 28, PSČ 115 03, tj. orgán vykonávající dozor nad dodržováním povinností Úvěrujícího.

2.36. Specifický symbol – číslo Smlouvy o úvěru, bez prvního písmene „L“, Specifický

symbol  slouží k identifikaci plateb Úvěrovaného a Úvěrujícího

2.37. Variabilní symbol – 1. rodné číslo Klienta, který Úvěrující použije pro odeslání Úvěru na Peněžní účet Klienta, 2. rodné číslo Klienta, který Klient použije při každé platbě finančních prostředků bezhotovostní formou ze svého Peněžního účtu Klienta na Peněžní účet Úvěrujícího. Při každé platbě realizované Klientem krom Variabilního symbolu, je Klient povinován, pro řádnou identifikaci plateb do kolonky zpráva pro příjemce, nebo popis platby či do kolonky obdobného významu identifikující platbu Klientem, uvést vždy účel platby – např. u platby Verifikačního poplatku ve výši 1,- Kč nutno uvést „ověření bankovního účtu“, když u dalších plateb mimo registraci je Klient povinován uvést vždy číslo Smlouvy a současně s číslem Smlouvy další doplňující údaj, jako např. „splátka úvěru“ nebo „prodloužení splatnosti úvěru“. Pro případ neuvedení správného Variabilního symbolu a současně i shora uvedených dalších doplňujících údajů při realizaci jakékoliv platby ze strany Klienta v souvislosti se Smlouvou, Úvěrující nezaúčtuje platbu, když pro tento případ Klient bere na vědomí, že se Klient dostává do prodlení s placením svých závazků. Veškeré škody či náklady vzniklé Úvěrujícímu neuvedením správného Variabilního symbolu a současně i shora uvedených dalších doplňujících údajů jdou zcela k tíži Klienta s tím, že Úvěrující je oprávněn po Klientovi požadovat Sankční postihy a náklady mimosoudního, soudního řízení dle Smlouvy odpovídající stavu, jako kdyby Úvěr či Poplatek za Úvěr nebyly Klientem splaceny řádně a včas.

2.38. Partner – obchodní partner Úvěrujícího, kterých je více a jejichž předmětem podnikání je poskytování úvěrů či spotřebitelských úvěrů, nebo jiných finančních produktů.

2.39. Trvalý nosič dat - předmět, umožňující uchování informací určených Klientovi osobně tak, aby mohly být využívány po dobu přiměřenou účelu těchto informací, a rovněž umožňující reprodukci těchto informací v nezměněné podobě. Za trvalý nosič dat ve smyslu ustanovení § 3 písm. j) ZSÚ, považují Smluvní strany i uložení obsahu listiny v Sekci klientského profilu takovým způsobem, že toto uložení bude umožňovat Klientovi uchování jemu určených informací, jejich využívání a reprodukci v nezměněné podobě nejméně po dobu trvání práv plynoucích ze Smlouvy. Smluvní strany, jak ve Smlouvě uvedeno, prohlašují, že za písemný právní úkon považují i úkon učiněný prostřednictvím systému Úvěrujícího způsobem dle Smlouvy.

2.40. Zákony – pro účely smluvního vztahu mezi Klientem a Úvěrujícím založeným Smlouvou, jsou užívány definované zkratky pro jednotlivé zákony, a to pro zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako „OZ“) a zákon č.257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen jako „ZSÚ“).

 

 

III.

Prohlášení Klienta

 

3.1. Klient, jakožto spotřebitel ve smluvním vztahu s Úvěrujícím prohlašuje, že se řádně a v předstihu seznámil se Smlouvou a dále že mu Úvěrující před uzavřením Smlouvy poskytl všechny údaje, vyžadované OZ a ZSÚ (zejména dle § 1811, § 1820 a § 1843 OZ), a to zejména prostřednictvím Formuláře pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (dále jen „Formulář“), který tvoří nedílnou součást Smlouvy jakožto Příloha č. 2. Současně Klient prohlašuje, že byl v předstihu před uzavřením Smlouvy seznámen se Souhlasem se zpracováním a nakládáním s osobními údaji a elektronickou komunikací (dále jen „Souhlas“), který tvoří nedílnou součást Smlouvy jakožto Příloha č. 1, dále  Ceníkem Úvěrujícího (dále jen „Ceník Úvěrujícího“), který tvoří nedílnou součást Smlouvy jakožto Příloha č. 3 a Všeobecnými obchodními podmínkami Úvěrujícího, které tvoří nedílnou součást Smlouvy jakožto Příloha č. 4.

3.2. Klient souhlasí s tím, aby Smlouvy a Dokumenty byly uzavřeny pomocí technických prostředků bez nutnosti podepsat Smlouvu a Dokumenty v listinné podobě, tedy souhlasí s tím, aby k uzavření Smlouvy a Dokumentů byl použit prostředek komunikace na dálku ve smyslu ustanovení § 1820 a násl. OZ, který umožňuje uzavřít Smlouvu a Dokumenty bez současné fyzické přítomnosti Smluvních stran, když prostředkem komunikace na dálku se rozumí Webová stránka Úvěrujícího www.fastfin.cz.

3.3. Klient prohlašuje, že od Úvěrujícího obdržel vysvětlení potřebná k posouzení z jeho strany, že Smlouva odpovídá jeho potřebám a jeho finanční situaci. Klient prohlašuje, že byl Úvěrujícím informován o negativních důsledcích prodlení s úhradou Úvěru či Poplatku za poskytnutí Úvěru, o sjednaných sankcích a poplatcích a nákladech spojených se soudním či mimosoudním vymáháním pohledávek, když další poučení či vysvětlení nevyžaduje a pro případ potřeby na výzvu Klienta je Úvěrující připraven mu poskytnout doplňující informace.

3.4. Klient je srozuměn s tím, že Úvěrující poskytuje třetím osobám bezúročné a bezúčelové finanční úvěry či spotřebitelské úvěry v rozsahu od 1.000 Kč do 12.000 Kč, a to bezhotovostní formou na Peněžní účet Klienta.  

 

3.5. Klient registrací a odesláním své Žádosti o Úvěr v elektronické formě zadáním verifikačního ověřujícího podpisového kódu ze SMS dle podmínek sjednaných v čl. 4.5. Smlouvy výslovně stvrzuje, že bez výhrad souhlasí se Smlouvou a Dokumenty, že k nim nemá žádných připomínek, a ani k nim nečiní žádný protinávrh, tyto přijímá a považuje je za oběma Smluvními stranami Elektronickými kanály odsouhlasené.

 

3.6. Klient uděluje Úvěrujícímu výslovný pokyn realizovat zprostředkovatelskou činnost ve prospěch Klienta, v jejímž důsledku může dojít k obstarání příležitosti uzavřít úvěrovou smlouvu mezi Klientem a Partnerem, a to za předpokladu, že Úvěrující neposkytne Klientovi jím požadovaný úvěr s tím, že za této situace je Úvěrující taktéž oprávněn poskytnout Partnerovi osobní údaje Klienta, jež Úvěrující od Klienta obdržel.

 

3.7. Klient odpovídá Úvěrujícímu za pravdivost údajů, jež uvede Klient ve své Žádosti o Úvěr, když dále prohlašuje, že proti němu není vedeno žádné exekuční, insolvenční či jim podobné řízení, že není v prodlení s úhradou jakýchkoli finančních částek vůči žádné fyzické či právnické osobě, není registrován jako dlužník v jakémkoli dlužnickém registru ani není stranou žádného sporu, který by mohl mít vliv na jeho schopnost splatit Úvěr. Klient byl upozorněn Úvěrujícím na možnou trestně právní odpovědnost při uvedení nepravdivých údajů v Žádosti o Úvěr či v případě nepravdivých prohlášení. Uvedení nepravdivých prohlášení či údajů v Žádosti o Úvěr je důvodem pro zamítnutí této žádosti, případně i pro jednostranné odstoupení od Smlouvy ze strany Úvěrujícího, když pro tento případ Klient souhlasí s tím, že poskytnutý Úvěr bude zesplatněn okamžitě dnem doručení tohoto odstoupení Klientovi.

3.8. Klient prohlašuje, že na základě své pravé a svobodné vůle žádá Úvěrujícího či jeho Partnera, aby Smlouva a Dokumenty byly sjednány výlučně prostřednictvím online formuláře na Webové stránce Úvěrujícího či na webové stránce jeho Partnerů.

3.9. Klient prohlašuje, že v rámci své registrace jím uvedený a používaný Peněžní účet Klienta je veden na jeho jméno a tudíž je i jeho majitelem, když navíc prohlašuje, že výlučně prostřednictvím Peněžního účtu Klienta bude realizovat veškeré platby ve prospěch Úvěrujícího s tím, že v opačném případě se má automaticky za to, že toto porušení bude považováno za podstatné porušení Smlouvy, když pro tento případ se Klient zavazuje na výzvu Úvěrujícího v elektronické formě neprodleně, nejpozději však do 7 (slovy: sedmi) kalendářních dnů od výzvy poskytnout Úvěrujícímu doklad prokazující existenci Peněžního účtu Klienta nikoliv starší než 2 (slovy: dvou) kalendářních měsíců a 2 (slovy: dva) platné průkazy totožnosti Klienta s fotografií Klienta.

3.10. Klient prohlašuje, že uzavřením Smlouvy uděluje Úvěrujícímu souhlas k tomu, aby ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy, Úvěrující poskytl Klientovi jím požadovaný a Úvěrujícím odsouhlasený Úvěr či jinou službu požadovanou Smlouvou.

3.11. Klient prohlašuje, že k úhradě Verifikačního poplatku použije výlučně Peněžní účet Klienta.

3.12. Klient prohlašuje, že se smluvními pokutami a poplatky (tj. zejména náhradami výdajů vynaložených na vyhotovení a zaslání každé upomínky) ve Smlouvě uvedenými na základě svého svobodného rozhodnutí souhlasí a nepovažuje je za jakkoli nepřiměřené či odporující dobrým mravům, když výši smluvních pokut a poplatků považuje za plně odpovídající významu těmito pokutami zajištěných povinností. Úvěrující je oprávněn se svého nároku na zaplacení smluvních pokut či poplatků vzdát zcela či zčásti. Klient souhlasí s povinností k úhradě smluvních pokut či dalších touto Smlouvou sjednaných finančních plnění i v případě, že Klient porušení povinnosti nezaviní.

3.13. Klient bere na vědomí, že veškeré činnosti a potvrzení Klienta, vykonané s využitím prostředků pro ověření totožnosti jsou srovnatelné s dohodami uzavřenými písemnou formou a mají stejné právní účinky jako písemné dokumenty stvrzené podpisem.

3.14. Klient bere na vědomí, že důkladné nepřečtení Smlouvy a Dokumentů v rámci svého registračního procesu a při Žádosti o Úvěr na Webové stránce Úvěrujícího a z toho plynoucí případné negativní právní dopady či sankce jdou zcela k jeho tíži.

3.15. Klient bere na vědomí pro případ své jakékoliv nejasnosti se Smlouvou či Dokumentací před či po jejich uzavření, že je oprávněn pro vysvětlení kontaktovat Úvěrujícího, a to písemně elektronickou formou na E-mail Úvěrujícího.

3.16. Klient Smlouvou uděluje Úvěrujícímu výslovný pokyn započít plnění sjednané Smlouvou, a to ve lhůtě pro odstoupení od Smlouvy.

3.17. Klient prohlašuje, že byl Úvěrujícím před uzavřením Smlouvy poučen o důsledcích neuplatnění svého práva na odstoupení od Smlouvy, tj. zejména na povinnost dodržet veškeré podmínky plynoucí pro Klienta ze Smlouvy řádně a včas a na povinnost uhradit sjednané Sankční postihy pro případ prodlení Klienta se splacením Splatné částky, když pro tento případ si je Klient vědom své povinnosti k úhradě veškerých účelně vynaložených nákladů Úvěrujícím a veškerých nákladů spojených s mimosoudním vymáháním pohledávek Úvěrujícího prostřednictvím Třetí osoby.

3.18. Klient prohlašuje, že byl před uzavřením Smlouvy s Ceníkem Úvěrujícího řádně seznámen, když s ním souhlasí.

3.19. Klient prohlašuje, že odesláním své Žádosti o Úvěr udělil Úvěrujícímu souhlas k tomu, aby Úvěrující zasílal Klientovi prostřednictvím elektronické pošty na E-mail Klienta informace, vztahující se ke Smlouvě, včetně výzev, jakož i svou nabídku služeb či služeb obchodních Partnerů Úvěrujícího, připravované akce nebo poskytované služby s tím, že tento souhlas má možnost kdykoliv vzít zpět. Klient taktéž souhlasí s tím, aby mu Úvěrující posílal oznámení pomocí automatizovaných prostředků elektronické komunikace bez účasti člověka.

3.20. Klient souhlasí se zaznamenáváním telefonických hovorů či jiné komunikace realizované mezi Úvěrujícím a Klientem.

3.21. Klient bere na vědomí, že maximální výše dlužné částky je 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). Při možném překročení této maximální výše již nebude systémem umožněno půjčku prodloužit.

 

 

IV.

Další práva a povinnosti Smluvních stran

 

4.1. Klient je plně osobně zodpovědný za to, že s Úvěrujícím bude komunikovat prostřednictvím Webových stránek Úvěrujícího či prostřednictvím telefonických hovorů výhradně osobně, když v opačném případě, a to i v případě pouhého podezření, je Úvěrující oprávněn zrušit přístupová práva Klienta do Sekce klientského profilu, když stejně tak je Úvěrující oprávněn učinit po úmrtí Klienta. Klient je dále povinován chránit svá hesla či přístupové kódy a učinit veškerá opatření, aby tyto údaje nebyly přístupné jiným Třetím osobám, když jakékoliv zásahy či podezření je povinován oznámit Úvěrujícímu. Porušení povinností uvedených shora je považováno za hrubou nedbalost Klienta v důsledku čehož Klient odpovídá v plné výši za veškeré škody způsobené Klientovi Třetí osobou.

4.2. Klient je povinován při komunikaci s Úvěrujícím vždy uvádět pravdivé, aktuální, úplné a nezkreslené údaje, když v opačném případě je Klient povinován k náhradě veškeré škody, vzniklé Úvěrujícímu.

4.3. Úvěrující není zodpovědný za opožděně provedené či neprovedené peněžní převody při poskytnutí Úvěru.

4.4. Klient je povinován sjednanou formou a ve sjednaném termínu zaplatit Úvěrujícímu ze svého Peněžního účtu Klienta na Peněžní účet Úvěrujícího Verifikační poplatek za předpokladu jeho zájmu o získání úvěru.

4.5. Za předpokladu uzavření Smlouvy je Úvěrující povinován k poskytnutí Úvěru bezhotovostní formou na Peněžní účet Klienta, když zároveň je Klient povinován Úvěrujícímu k zaplacení řádně a včas poskytnutého Úvěru, včetně Poplatku za Úvěr, a při prodlení i sjednaných smluvních pokut, poplatků či nákladů spojených se soudním či mimosoudním vymáháním pohledávek Úvěrujícího.

4.6. Úvěrující je dále povinován (i) upozornit Klienta na jeho prodlení a o jeho závazcích ze Smlouvy zasíláním SMS zpráv na Telefon Klienta, dále zasíláním oznámení na E-mail Klienta, zavoláním na Telefon Klienta, (ii) zajistit ochranu Osobních údajů Klienta, jejich řádnou správu a užívání, (iii) uchovávat, shromažďovat a spravovat veškeré dokumenty ve vztahu ke Klientovi na pevném disku serveru, ke kterému mají přístup pouze osoby s příslušnými oprávněními a přístupovými hesly.

4.7. Úvěrující je zejména oprávněn (i) odmítnout poskytnout Klientovi úvěr, na který není právní nárok, a to i pokud bude míti Úvěrující po prověření platební schopnosti Klienta za to, že Klient nebude schopný plnit své závazky plynoucí ze Smlouvy, (ii) postoupit Třetím osobám bez souhlasu Klienta pohledávky evidované vůči Klientovi plynoucí ze Smlouvy, (iii) postoupit Třetí osobě práva a povinnosti plynoucí ze Smlouvy, (iiii) zastavit pohledávky Úvěrujícího evidované vůči Klientovi Třetím osobám, (iiiii) změnit Smlouvu, a to po předchozím informování Klienta, z důvodu vážných ekonomických okolností nebo v případě změny právních předpisů platných na území České republiky, pokud takováto změna neporuší práva Klienta a ve větší míře neztíží plnění jeho závazků vůči Úvěrujícímu, (iiiiii) informovat registry dlužníků při prodlení Klienta s úhradou jakékoliv pohledávky Úvěrujícího plynoucí pro něj ze Smlouvy, (iiiiiii) poskytovat Klientovi dle svého uvážení slevy z Poplatků za poskytnutí Úvěru, na které však Klient nemá právní nárok, (iiiiiiii) odstoupit od Smlouvy ze smluvních či zákonných důvodů a (iiiiiiiii) uplatňovat po Klientovi sjednané smluvní pokuty, poplatky či jiná finanční plnění při prodlení Klienta s úhradou Úvěru či Poplatku za poskytnutí Úvěru.

4.8. Klient má právo na poskytnutí informací o podmínkách úvěru dle ZSÚ, když tyto mimo jiné Úvěrující Klientovi zpřístupňuje na Webové stránce Úvěrujícího a prostřednictvím Formuláře.

 

4.9. Klient má právo obdržet kdykoli během trvání Smlouvy uzavírané na dálku na svou žádost smluvní podmínky v tištěné podobě, případně změnit způsob komunikace na dálku, pokud to není v rozporu s povahou poskytovaných služeb nebo s touto uzavřenou Smlouvou uzavíranou na dálku.

 

4.10. Klient je dále povinován nepostupovat bez písemného souhlasu Úvěrujícího svá práva a povinnosti a jakékoliv své pohledávky, a to ani částečné či rozdělené, evidované vůči Úvěrujícímu, Třetí osobě, vše plynoucí ze Smlouvy Třetím osobám a při změně svých osobních a kontaktních údajů. Klient je taktéž oprávněn využívat služeb Úvěrujícího poskytovaných Elektronickými kanály.

4.11. Klient je oprávněn zcela nebo zčásti za podmínek plynoucích ze Smlouvy splatit své finanční závazky, plynoucí pro něj ze Smlouvy, kdykoliv po dobu trvání Úvěru a odstoupit od Smlouvy ze smluvních či zákonných důvodů.

4.12. Klient bez předchozího písemného souhlasu Úvěrujícího není oprávněn započíst jakoukoliv svoji pohledávku, evidovanou vůči Úvěrujícímu, proti pohledávce Klienta, evidované vůči Úvěrujícímu.

4.13. Podá-li Klient insolvenční návrh sám na sebe či byl-li na Klienta podán insolvenční návrh ze strany Třetí osoby, je Klient povinován o této skutečnosti písemnou formou informovat Úvěrujícího, a to nejpozději do 3 (slovy: tří) kalendářních dnů ode dne kdy nastala tato skutečnost, když za této situace je Klient zároveň povinován v seznamu závazků uvést všechny své závazky vůči Úvěrujícímu a Úvěrujícího uvést jako svého věřitele.

4.14. Při porušení povinnosti Klienta blíže specifikované v čl. 2. odst. 2.9. Smlouvy a při prodlení se splněním dané povinnosti delším jak 7 (slovy: sedm) kalendářních dnů ode dne odeslání výzvy k zaslání požadovaných a sjednaných listinných dokumentů na Elektronickou adresu Klienta, je Úvěrující oprávněn požadovat, aby Klient neprodleně a jednorázově splatil Úvěrujícímu veškeré své závazky, které Úvěrující eviduje vůči Klientovi, a to i pohledávky Úvěrujícího do té doby nesplatné.

4.15. Klient je povinován podat Úvěrujícímu Elektronickými kanály písemnou zprávu o každé změně svých Osobních údajů či kontaktních údajů, a to společně s dodáním příslušných dokumentů, potvrzující změnu těchto údajů.

4.16. Klient je povinován k úhradě veškerých nákladů a ztrát vzniklých Úvěrujícímu na základě předložení nepravdivých informací nebo na základě porušení Smlouvy Klientem.

4.17. Při prodlení Klienta s úhradou jakékoliv finanční částky plynoucí pro něj z této Smlouvy, je Úvěrující oprávněn upozorňovat Klienta na jeho prodlení, a to bezplatnými upomínacími akcemi, prostřednictvím SMS zprávy na Telefon Klienta, prostřednictvím e-mailové zprávy na E-mail Klienta či telefonickým hovorem na Telefon Klienta, když četnost a forma upomínacích akcí závisí na rozhodnutí Úvěrujícího.

 

V.

Registrační proces, Žádost o Úvěr, Odsouhlasení Smlouvy a Dokumentů, Registrace nového zákazníka a Žádost o Úvěr prostřednictvím Webové stránky Úvěrujícího, prostřednictvím sociálních sítí Facebook či Google+ či prostřednictvím Webových stránek Partnerů:

 

5.1. Klient bere na vědomí, že je oprávněn se u Úvěrujícího zaregistrovat prostřednictvím Webové stránky Úvěrujícího či prostřednictvím sociálních sítí Facebook či Google+, a to i bez nutnosti podat Žádost o Úvěr, kliknutím na políčko „Nová registrace“.

5.2. Nový Klient si zvolí požadovanou výši Úvěru, a to tak, že finanční částku snižuje nebo zvyšuje pomocí tlačítek plus a mínus po stranách či manuálním táhnutím kurzoru na požadovanou hodnotu, když následně navolí počet kalendářních dní, na který by úvěr požadoval poskytnout. Současně při zobrazení konkrétní výše požadovaného úvěru a počtu kalendářních dní jsou Klientovi zobrazeny i konkrétní výše poplatků za úvěr u daného úvěru, jež by byl Klient Úvěrujícímu povinován zaplatit s tím, že je i zobrazena celková finanční částka, jíž by byl Klient povinován zaplatit Úvěrujícímu za poskytnutí uvedené výše úvěru s tím, že je zobrazen i Termín splatnosti Úvěru. Při zájmu Klienta o poskytnutí úvěru následně Klient klikne na políčko “Zažádat o půjčku”, což výslovně znamená projevení dobrovolné a svobodné vůle Klienta si od Úvěrujícího půjčit úvěr v konkrétní výši pro daný počet kalendářních dnů a za Úvěrujícím požadovaný poplatek za poskytnutí úvěru. V případě nezájmu o poskytnutí úvěru je Klient oprávněn opustit Webovou stránku Úvěrujícího, což ve svém důsledku znamená, že Klient nemá zájem o poskytnutí Úvěru, když pro tento případ nebude Klient nikterak vůči Úvěrujícímu povinován.

5.3. Po stisknutí políčka “Zažádat o půjčku” Klient vstupuje do své fáze registračního procesu, jehož ukončení je nezbytné pro projednání Žádosti o úvěr ze strany Úvěrujícího. V této části je Klient povinován vyplnit registrační formulář na Webové stránce Úvěrujícího s tím, že je však i na rozhodnutí Klienta ukončit bez jakéhokoliv finančního postihu registrační proces. Při rozhodnutí Klienta pokračovat v registračním procesu Klient následně vyplní jednotlivá pole, a to: své jméno a příjmení, svůj e-mail,  když dále při zájmu pokračovat ve svém registračním procesu Klient stiskne políčko „Vytvořit novou registraci“, kde  bude Klient vyzván k doplnění svého rodného čísla a svého Hesla, který Úvěrovaný vloží do připravených kolonek dvakrát za účelem kontroly a dále vyzván k udělení souhlasu se zpracováním svých Osobních údajů. Po realizaci jednotlivých kroků ze strany Úvěrujícího Klient bude vyzván ke stisknutí políčka „Dokončit registraci“. V následující části se Klientovi objeví prozatímní rekapitulace jím požadovaného úvěru, když v této fázi je Klient oprávněn změnit požadovanou výši úvěru a termín splatnosti úvěru a následně je vyzván k doplnění čísla občanského průkazu (pokud Klient není držitelem českého občanského průkazu, avšak má povolení k pobytu na území České republiky, Klient zaškrtne políčko „Check box“, když bez zbytečného odkladu bude Klient kontaktován telefonním operátorem Úvěrujícího za účelem zaslání povolení k pobytu), čísla mobilního telefonu Klienta, trvalého bydliště a kontaktní adresy, a dalších Úvěrujícím požadovaných informací, blíže uvedených v rolovacím menu, jako např. o rodinném stavu, zaměstnání a zaměstnavateli Klienta, či jeho IČ, je-li Klient osobou samostatně výdělečnou činnou – OSVČ, o výších a druhů příjmů, vedlejších příjmů, včetně příjmů celé domácnosti, o peněžním účtu Klienta, druhu bydlení, o závazcích Klienta, o existenci či neexistenci exekučních řízení, vedených vůči Klientovi, když po jejich doplnění bude Klient vyzván ke stisknutí políčka „Další krok“ s tím, že:

 

- nevyhoví-li Klient požadavkům Úvěrujícího na poskytnutí úvěru, Klientovi se bez zbytečného odkladu objeví informace o neposkytnutí úvěru prostřednictvím Úvěrujícího, avšak současně bude Klientovi nabídnuta možnost poskytnutí úvěru prostřednictvím Partnerů Úvěrujícího,

 

- vyhoví-li Klient požadavkům Úvěrujícího na poskytnutí úvěru, Klientovi se bez zbytečného odkladu objeví blahopřání a informace, že Klient splnil požadavky registrace Úvěrujícího pro poskytnutí úvěru, když současně bude Klient vyzván k okamžitému nahrání dokumentů, a to minimálně občanského průkazu či jiného průkazu totožnosti s fotografií Klienta a kopie výplatních pásek za poslední 3 (slovy: tři) kalendářní měsíce (v této části je však Klientovi umožněno nahrát Úvěrujícím požadované dokumenty i později, a to přes Sekci klientského profilu či jejich zasláním taktéž později na E-mail Úvěrujícího. V závislosti na Klientem stanovených parametrech půjčky, tj. výše půjčky a termínu splatnosti bude po schválení Úvěrujícím Klientovi na jeho E-mail odeslán návrh Smlouvy. K souhlasu s návrhem Smlouvy musí Klient potvrdit stiskem příslušného odkazu, popřípadě se přihlásit do svého klientského profilu, kde může návrh Smlouvy též potvrdit. Potvrzením návrhu Smlouvy Klient projevuje svůj výslovný souhlas s návrhem Smlouvy a se svým záměrem o poskytnutí Úvěru. Po potvrzení Smlouvy Klientem mu bude Úvěrujícím na jeho bankovní účet zaslána částka ve výši uvedené ve Smlouvě.

 

5.4. Klient je povinován se seznámit s obsahem Smlouvy, tak aby znal veškerá práva, povinnosti či případné právní dopady, včetně Sankčních postihů dle čl. 10 Smlouvy plynoucí pro něj pro případ neplnění a porušení Smlouvy.  Po odsouhlasení Smlouvy tedy následuje v jednotlivých a oddělených krocích zcela shodně seznámení a odsouhlasení dalších Dokumentů ze strany Klienta, a to Souhlasu, Smlouvy, Formuláře a Ceníku, když i tyto Dokumenty je Klient povinován si důkladně přečíst, porozumět jim a stvrdit tak zaškrtávacím políčkem pod jednotlivými Dokumenty.

5.5. Po odsouhlasení Smlouvy a Dokumentů ze strany Klienta a po obdržení kódu prostřednictvím SMS na Telefon Klienta ze strany Úvěrujícího Klient opíše do příslušného políčka tento kód, čímž dojde Klient k povinnosti k úhradě Verifikačního poplatku za podmínek sjednaných Smlouvou, dochází k ukončení registračního procesu Klienta.

5.6. Klient bere na vědomí, že jím požadovaný Úvěr může být Úvěrujícím schválen v plné Klientem požadované výši, avšak také mu může být nabídnut Úvěr nižší. Pro tento případ bude Klient povinován podat novou Žádost o úvěr, avšak již bez uvedení Úvěrovaným vložených osobních  či dalších údajů, nebude-li Úvěrujícím požadováno jinak.

 

 

VI.

Uzavření, vznik a zánik Smlouvy a Dokumentů

 

6.1. K uzavření Smlouvy a Dokumentů je použito prostředků komunikace na dálku, umožňující uzavřít Smlouvu a Dokumenty bez současné fyzické přítomnosti Úvěrujícího a Klienta ve smyslu ustanovení § 1820 a násl. OZ s čímž Klient souhlasí a proti této formě nevznáší žádných námitek.

6.2. Nezbytnou podmínkou vzniku smluvního vztahu mezi Úvěrujícím a Klientem je bezvýhradný souhlas Klienta se Smlouvou a Dokumenty.

6.3. Smlouva a Dokumenty jsou uzavřeny mezi Úvěrujícím a Klientem on-line na Webové stránce Úvěrujícího, který je provozovatelem Webové stránky Úvěrujícího s tím, že podpis Klienta je u Smlouvy a Dokumentů nahrazen zadáním ověřujícího autorizačního Kódu ze SMS, který Klient obdrží od Úvěrujícího při registračním procesu na Telefon Klienta a jeho potvrzením návrhu Smlouvy v E-mailovém odkazu popřípadě v klientském profilu s tím, že takovéto úkony mají platnost písemného právního jednání, neboť tato forma podpisu Smlouvy a Dokumentů je dostatečně určitá a srozumitelná, když je tedy považována za písemnou formu uzavření Smlouvy a Dokumentů.

6.4. Bez zbytečného odkladu po schválení Klientovy Žádosti o Úvěr ze strany Úvěrujícího, za předpokladu úhrady Verifikačního poplatku a tedy po uzavření Smlouvy a Dokumentů ze strany Klienta, Úvěrující odesílá Úvěr na Peněžní účet Klienta pod Variabilním symbolem, když současně Klient obdrží na E-mail Klienta Smlouvu a Dokumenty, společně s Oznámením o schválení Úvěru, když od tohoto kalendářního dne je také nastaven počátek doby trvání Úvěru.

6.5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, když se uzavírá na dobu určitou, a to do doby vypořádání veškerých závazků Klienta ze Smlouvy.

 

 

 

VII.

Postup při poskytování opakovaných úvěrů

 

7.1. Za předpokladu vypořádání veškerých finančních závazků Klienta, plynoucích ze Smlouvy je Klient oprávněn o další úvěry požádat Úvěrujícího zcela obdobným způsobem popsaným ve Smlouvě, avšak již bez nutnosti opětovně realizovat registrační proces, a to vše prostřednictvím Sekce klientského profilu.

 

 

VIII.

Podání Žádosti o prodloužení Termínu splatnosti Úvěru

 

8.1. Klient je oprávněn před či po Termínu splatnosti Úvěru neomezeně si nechat prodlužovat Termín splatnosti Úvěru, a to o 7,14,21,28 dní, maximálně tedy nejdéle o 28 (slovy: dvacet osm) kalendářních dnů od sjednaného Termínu splatnosti Úvěru.

8.2. Žádost o prodloužení Termínu splatnosti Úvěru před Termínem splatnosti Úvěru je Klient povinován podat Úvěrujícímu prostřednictvím Sekce klientského profilu na Webové stránce Úvěrujícího, do kterého Klient vstoupí zadáním E-mailu Klienta a Hesla, jež si Klient zvolil při svém registračním procesu. Na prodloužení Termínu splatnosti Úvěru není právní nárok.

8.2.1. V Sekci klientského profilu v části označené „Přehled“ a sekci „Můj účet“ je Klient seznámen s aktuálním stavem čerpaného Úvěru (výše jistiny Úvěru, Poplatku za Úvěr, případné částečné úhrady, celkové Splatné částce ke splacení a počtu kalendářních dní do konce splatnosti Úvěru), když v této části je Klient oprávněn si zvolit prodloužení Termínu splatnosti Úvěru, a to kliknutím na políčko „Prodloužit půjčku“.

8.2.2. V dalším kroku si Klient zvolí výši splátky pro prodloužení Termínu splatnosti Úvěru. Pokud je celkový Poplatek za Úvěr nižší než 500,- Kč (slovy: pět set korun českých), Klient je povinen uhradit celý Poplatek za Úvěr. Pokud je však celkový Poplatek za Úvěr vyšší než 500,- Kč (slovy: pět set korun českých), činí minimální částka pro prodloužení 500,- Kč (slovy: pět set korun českých). Výběr výše finanční částky probíhá tak, že Klient snižuje nebo zvyšuje pomocí tlačítek plus a mínus po stranách, či manuálním táhnutím kurzoru na požadovanou hodnotu,  když následně navolí počet kalendářních dní, na který by Úvěr požadoval prodloužit. Současně při zobrazení konkrétní výše požadovaného počtu kalendářních dní jsou Klientovi zobrazeny i konkrétní výše poplatků za prodloužení Termínu splatnosti Úvěru u daného Úvěru, jež by byl Klient Úvěrujícímu povinován zaplatit s tím, že je i zobrazena celková finanční částka, jíž by byl Klient povinován zaplatit Úvěrujícímu za poskytnutí prodloužení aktuálního Úvěru. Při zájmu Klienta o prodloužení Termínu splatnosti Úvěru následně Klient klikne na políčko “Další krok”. V následné části je Klient povinován provést kontrolu či aktualizaci čísla občanského průkazu, Telefonu Klienta, adresy trvalého bydliště případně kontaktní adresy s tím, že dále se Klientovi objeví rekapitulace jím poskytnutých dokumentů při registraci, a to zejména Občanský průkaz či druhý doklad totožnosti s fotografií Klienta, výplatní pásky apod., když v případě jejich rozporů se skutečným stavem, je Klient povinován odeslat Úvěrujícímu aktuálně platné dokumenty, případně aktuální Peněžní účet Klienta.

8.2.3. Nezbytnou podmínkou pro vyhovění Žádosti o prodloužení Termínu splatnosti Úvěru, a to před Termínem splatnosti Úvěru, ze strany Úvěrujícího je uzavření Dodatku ke Smlouvě ze strany Klienta. V této části je tedy Klient povinován se seznámit s obsahem Dodatku ke Smlouvě, tak aby znal veškerá práva, povinnosti či případné právní dopady, včetně Sankčních postihů plynoucí pro něj pro případ neplnění a porušení Dodatku ke Smlouvě, když zejména je povinován se seznámit a odsouhlasit jaké finanční částky a v jakých termínech je povinován uhradit Úvěrujícímu na Peněžní účet Úvěrujícího. Po přečtení a seznámení se s Dodatkem ke Smlouvě je Klient povinován na důkaz svého souhlasu s Dodatkem ke Smlouvě tuto odsouhlasit, a to zaškrtnutím příslušného políčka umístěného pod Dodatkem ke Smlouvě s tím, že pokud tak Klient učiní, Klient výslovně souhlasí s Dodatkem ke Smlouvě a se svým zájmem o prodloužení Termínu splatnosti Úvěru. Zaškrtnutím příslušného políčka umožní Klientovi se dostat do další fáze schvalovacího procesu, nezbytného pro vyřízení jeho Žádosti o prodloužení Termínu splatnosti Úvěru, a to k odsouhlasení dalších jednotlivých dokumentů samostatným a odděleným postupem. Po odsouhlasení Dodatku ke Smlouvě tedy následuje v jednotlivých a oddělených krocích zcela shodně seznámení a odsouhlasení dalších dokumentů ze strany Klienta, když i tyto další dokumenty je Klient povinován si důkladně přečíst, porozumět jim a stvrdit tak zaškrtávacím políčkem pod těmito jednotlivými dokumenty.

8.2.4. V další následné fázi dochází ze strany Klienta k potvrzení podání jeho Žádosti o prodloužení Termínu splatnosti Úvěru, a to kódem, který je Klientovi odeslán prostřednictvím SMS zprávy na Telefon Klienta s tím, že k potvrzení jeho Žádosti o prodloužení Termínu splatnosti Úvěru dochází ze strany Klienta kliknutím na políčko „Odeslat žádost“, když následně si Klient zvolí platební formu pro úhradu finanční částky sjednané za prodloužení Termínu splatnosti Úvěru v Dodatku ke Smlouvě.

8.2.5. Při podání Žádosti o prodloužení Termínu splatnosti Úvěru bude tedy Klient předem upozorněn na výši Poplatku za prodloužení Termínu splatnosti Úvěru a zároveň vyzván k tomu, aby zvolenou finanční výši uhradil na Peněžní účet Úvěrujícího do 23 (slovy: dvacet tři) hodin, a to pod Specifickým symbolem a Variabilním symbolem.

8.2.6. Uzavření Dodatku ke Smlouvě způsobem popsaným Smlouvou se automaticky považuje za uznání dluhu, tj. Úvěru,  Poplatku za Úvěr a Poplatku za prodloužení Termínu splatnosti Úvěru co do důvodu a výše ze strany Klienta, když zároveň se automaticky má za to, že se prodlužuje Termín splatnosti Úvěru.

 

8.3. Žádost o prodloužení Termínu splatnosti Úvěru po Termínu splatnosti Úvěru je Klient povinován podat Úvěrujícímu prostřednictvím Sekce klientského profilu na Webové stránce Úvěrujícího, do kterého Klient vstoupí zadáním E-mailu Klienta a Hesla, jež si Klient zvolil při svém registračním procesu. Na prodloužení Termínu splatnosti Úvěru není právní nárok.

8.3.1. V Sekci klientského profilu v části označené „Přehled“ a sekci „Můj účet“ je Klient seznámen s aktuálním stavem čerpaného Úvěru (výše jistiny Úvěru, Poplatku za Úvěr, Sankčními postihy, případné částečné úhrady, celkové Splatné částce ke splacení), když v této části je Klient oprávněn si zvolit prodloužení Termínu splatnosti Úvěru, a to kliknutím na políčko „Prodloužení Termínu splatnosti Úvěru“.

8.3.2. V dalším kroku si Klient zvolí výši splátky pro prodloužení Termínu splatnosti Úvěru. Pokud je celkový Poplatek za Úvěr nižší než 500,- Kč (slovy: pět set korun českých), Klient je povinen uhradit celý Poplatek za Úvěr. Pokud je však celkový Poplatek za Úvěr vyšší než 500,- Kč (slovy: pět set korun českých), činí minimální částka pro prodloužení 500,- Kč (slovy: pět set korun českých). Výběr výše finanční částky probíhá tak, že Klient snižuje nebo zvyšuje pomocí tlačítek plus a mínus po stranách, či manuálním táhnutím kurzoru na požadovanou hodnotu, když následně navolí počet kalendářních dní, na který by Úvěr požadoval prodloužit. Současně při zobrazení konkrétní výše požadovaného počtu kalendářních dní jsou Klientovi zobrazeny i konkrétní výše Sankčních postihů a poplatků za prodloužení Termínu splatnosti Úvěru u daného Úvěru, jež by byl Klient Úvěrujícímu povinován zaplatit s tím, že je i zobrazena celková finanční částka, jíž by byl Klient povinován zaplatit Úvěrujícímu za poskytnutí prodloužení aktuálního Úvěru. Při zájmu Klienta o prodloužení Termínu splatnosti Úvěru následně Klient klikne na políčko “Další krok”. V následné části je Klient povinován provést kontrolu či aktualizaci čísla občanského průkazu, Telefonu Klienta, adresy trvalého bydliště případně kontaktní adresy s tím, že dále se Klientovi objeví rekapitulace jím poskytnutých dokumentů při registraci, a to zejména Občanský průkaz či druhý doklad totožnosti s fotografií Klienta, výplatní pásky apod., když v případě jejich rozporů se skutečným stavem, je Klient povinován odeslat Úvěrujícímu aktuálně platné dokumenty, případně aktuální Peněžní účet Klienta.

8.3.3. Nezbytnou podmínkou pro vyhovění Žádosti o prodloužení Termínu splatnosti Úvěru, a to po Termínu splatnosti Úvěru, ze strany Úvěrujícího je uzavření Dohody o narovnání ze strany Klienta, když tímto dokumentem dojde mezi Smluvními stranami k odstranění jakýchkoliv pochybností či rozporů o celkové výši pohledávky Úvěrujícího evidované vůči Klientovi, sestávající z Úvěru, Poplatku za Úvěr, Poplatku za prodloužení Termínu splatnosti Úvěru a Sankčních postihů. V této části je tedy Klient povinován se seznámit s obsahem Dohody o narovnání, tak aby znal veškerá práva, povinnosti či případné právní dopady, včetně Sankčních postihů plynoucí pro něj pro případ neplnění a porušení Dohody o narovnání, když zejména je povinován se seznámit a odsouhlasit jaké finanční částky a v jakých termínech je povinován uhradit Úvěrujícímu na Peněžní účet Úvěrujícího. Po přečtení a seznámení se s Dohodou o narovnání je Klient povinován na důkaz svého souhlasu s Dohodou o narovnání tuto odsouhlasit, a to zaškrtnutím příslušného políčka umístěného pod Dohodou o narovnání s tím, že pokud tak Klient učiní, Klient výslovně souhlasí s Dohodou o narovnání a se svým zájmem o prodloužení Termínu splatnosti Úvěru. Zaškrtnutím příslušného políčka umožní Klientovi se dostat do další fáze schvalovacího procesu, nezbytného pro vyřízení jeho Žádosti o prodloužení Termínu splatnosti Úvěru, a to k odsouhlasení dalších jednotlivých dokumentů samostatným a odděleným postupem. Po odsouhlasení Dohody o narovnání tedy následuje v jednotlivých a oddělených krocích zcela shodně seznámení a odsouhlasení dalších dokumentů ze strany Klienta, když i tyto další dokumenty je Klient povinován si důkladně přečíst, porozumět jim a stvrdit tak zaškrtávacím políčkem pod těmito jednotlivými dokumenty.

8.3.4. V další následné fázi dochází ze strany Klienta k potvrzení podání jeho Žádosti o prodloužení Termínu splatnosti Úvěru, a to kódem, který je Klientovi odeslán prostřednictvím SMS zprávy na Telefon Klienta s tím, že k potvrzení jeho Žádosti o prodloužení Termínu splatnosti Úvěru dochází ze strany Klienta kliknutím na políčko „Odeslat žádost“, když následně si Klient zvolí platební formu pro úhradu finanční částky sjednané za prodloužení Termínu splatnosti Úvěru v Dohodě o narovnání.

8.3.5. Při podání Žádosti o prodloužení Termínu splatnosti Úvěru bude tedy Klient předem upozorněn na výši Poplatku za prodloužení Termínu splatnosti Úvěru a zároveň vyzván k tomu, aby zvolenou finanční výši uhradil na Peněžní účet Úvěrujícího do 23 (slovy: dvacet tři) hodin, a to pod  Specifickým symbolem a  Variabilním symbolem .

8.3.6. Uzavření Dohody o narovnání způsobem popsaným Smlouvou se automaticky považuje za vznik nového dluhu, tj. Úvěru, Poplatku za Úvěr, Poplatku za prodloužení Termínu splatnosti Úvěru a Sankčních postihů co do důvodu a výše ze strany Klienta, když zároveň se automaticky má za to, že se prodlužuje Termín splatnosti Úvěru.

8.4. Klient bere výslovně na vědomí, že k uzavření Dodatku ke Smlouvě nebo Dohody o narovnání a dalších shora citovaných dokumentů je použito, zcela shodně jak při uzavření Smlouvy a Dokumentů, prostředků komunikace na dálku, umožňující uzavřít Dodatek ke Smlouvě či Dohodu o narovnání bez současné fyzické přítomnosti Úvěrujícího a Klienta, s čímž Klient souhlasí a proti této formě nevznáší žádných námitek.

8.5. Dostane-li se Klient do prodlení s úhradou Splatné částky po dobu delší než-li 14 (slovy: čtrnáct) kalendářních dnů, Klient bere na vědomí, že za předpokladu předchozí úhrady Poplatku za Splátkový kalendář na výzvu Úvěrujícího, blíže specifikovaného v Ceníku Úvěrujícího, je oprávněn Klient s Úvěrujícím uzavřít Dodatek ke Smlouvě či Dohodu o narovnání, kterým Smluvní strany sjednají úhradu veškerých dlužných částek, tj. Úvěru, Poplatku za Úvěr a Sankčních postihů, a to ve splátkovém kalendáři až na období 6 (slovy: šesti) kalendářních měsíců, na uzavření splátkového kalendáře však není právní nárok.

8.6. O úspěšném prodloužení Termínu splatnosti Úvěru je Klient informován v Sekci klientského profilu a SMS zprávou, když v této souvislosti zároveň Klient obdrží nově uzavřenou dokumentaci elektronickou formou na E-mail Klienta.

 

 

IX.

Splacení Úvěru

 

9.1. Splatnost Úvěru počíná běžet v den poskytnutí Úvěru s tím, že splatnost Úvěru činí od 7 (slovy: sedmi) do 28 (slovy: dvaceti osmi) kalendářních dní. Pokud konec období splatnosti připadne na den, který není bankovním dnem v České republice, bude Úvěr splatný v nejbližší následující bankovní den. Splatnou částku Klient vrátí v Korunách českých Úvěrujícímu vždy sjednanou bezhotovostní formou pod Specifickým symbolem a pod Variabilním symbolem a ve sjednaném Termínu splatnosti Úvěru.

9.2. Vedle bankovního poplatku za příchozí platbu na Peněžní účet Úvěrujícího, který jde k tíži Úvěrujícího, ostatní poplatky za realizované platby finančních prostředků bezhotovostní formou jdou zcela k tíži Klienta.

9.3. Je-li Klient povinen splácet Úvěrujícímu na základě této Smlouvy několik dlužných částek zároveň a nesdělí-li Klient při provedení platby výslovně jinak, má se automaticky za to, že veškeré peněžité částky uskutečněné Klientem ve prospěch Úvěrujícího budou Úvěrujícím započítány nejprve 1. na úhradu nákladů na soudní či mimosoudní vymáhání dlužné částky, dále 2. na úhradu Sankčních postihů a Účelně vynaložených nákladů, dále 3. na úhradu Úvěru a dále 4. Poplatku za Úvěr.

9.4. Pro případ přeplacení závazků Klienta je Klient povinován poslat Úvěrujícímu elektronickou formou ze svého E-mailu Klienta podepsanou žádost o vrácení přeplatku na doručovací adresu Úvěrujícího, když do té doby nebude Úvěrující v prodlení se splněním své povinnosti k navrácení přeplatku.

9.5. Klient je oprávněn splatit Úvěr kdykoliv před uplynutím Termínu splatnosti Úvěru. V takovém případě má Klient právo na poměrné snížení Splatné částky, dle § 117 odst. 1 ZSÚ o výši úroku a dalších nákladů, které by byl Klient povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení spotřebitelského úvěru.

9.6. Ukončením Smlouvy není dotčeno právo Úvěrujícího na úhradu pohledávek vzniklých Úvěrujícímu vůči Klientovi ze Smlouvy, když taktéž nedochází k zániku práv a povinností Smluvních stran a ujednání o zpracování Osobních údajů, plynoucích ze Smlouvy.

9.7. Veškeré pohledávky Úvěrujícího plynoucí ze Smlouvy za Klientem splatné či nesplatné se stávají splatnými dnem úmrtí Klienta a taktéž ke dni následujícímu po dni, ve kterém Klient podá insolvenční návrh proti své osobě či ke dni následujícímu po dni, ve kterém proti Klientovi a na jeho majetek bylo Třetí osobou zahájeno exekuční řízení či zahájeno insolvenční řízení.

9.8. Veškeré platby realizované Klientem ve prospěch Úvěrujícího jsou považovány za provedené okamžikem jejich připsání na Peněžní účet Úvěrujícího s uvedením Specifického symbolu.

 

 

X.

Odstoupení od Smlouvy

 

10.1. Klient je oprávněn odstoupit od Smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) kalendářních dnů od okamžiku uzavření Smlouvy. Pokud by byly údaje podle § 1843 až 1845 OZ sděleny Klientovi ze strany Úvěrujícího až po uzavření Smlouvy, pak ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) kalendářních dnů od okamžiku, kdy mu byly tyto údaje sděleny. Poskytl-li však Úvěrující Klientovi klamavý údaj, je Klient oprávněn od Smlouvy odstoupit do 3 (slovy: tří) kalendářních měsíců od okamžiku, kdy se o této skutečnosti dozvěděl nebo dozvědět měl a mohl.

10.2. Pro případ odstoupení od Smlouvy ze strany Klienta, je Úvěrující oprávněn požadovat po Klientovi zaplacení Úvěru a současně ceny jen za službu již Úvěrujícím poskytnutou, když tato cena nesmí býti nepřiměřená rozsahu poskytnuté služby s tím, že cena za již poskytnutou službu bude maximálně ve výši Poplatku za Úvěru, a to nejpozději do 30 (slovy: třiceti) kalendářních dnů ode dne odeslání odstoupení od Smlouvy Úvěrujícímu.

10.3. O odstoupení od Smlouvy je Klient povinován informovat Úvěrujícího doporučeným dopisem zaslaným nejpozději v poslední den lhůty prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na doručovací adresu Úvěrujícího, když Klient může pro odstoupení od Smlouvy použít vzorový formulář, který je umístěn na Webové stránce Úvěrujícího. V písemnosti je Klient povinován uvést své jméno a příjmení, rodné číslo, číslo Smlouvy, datum jejího uzavření a svou vůli odstoupit od Smlouvy.

10.4. Odstoupení od Smlouvy je účinné vůči Úvěrujícímu okamžikem jejího doručení Úvěrujícímu, když bez zbytečného odkladu po doručení odstoupení je Úvěrující povinován prostřednictvím Elektronických kanálů potvrdit Klientovi přijetí odstoupení od Smlouvy.

10.5. Při porušení Smlouvy ze strany Klienta, a to zejména za situace, že se prohlášení Klienta ukáží za nepravdivá, zkreslená či neúplná, či předloží-li Klient Úvěrujícímu zfalšované či upravené dokumenty, je Úvěrující oprávněn jednostranně s okamžitou platností od Smlouvy odstoupit, když pro tento případ se Klient zavazuje nejpozději do 15 (slovy: patnácti) kalendářních dnů ode dne doručení odstoupení od Smlouvy zaplatit zpět Úvěrujícímu na Peněžní účet Úvěrujícího Úvěr, Poplatek za Úvěr, zákonné úroky ve výši, na kterou by Úvěrujícímu vznikl nárok, pokud by k odstoupení od Smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl poskytnut Klientovi Úvěr, do dne, kdy je Úvěr připsán na Peněžní účet Úvěrujícího, a nárokové Sankční postihy a další plnění plynoucí ze Smlouvy.

 

 

XI.

Sankční postihy

 

 

11.1. Pro případ prodlení Klienta se splněním jakékoliv své platební povinnosti ve prospěch Úvěrujícího plynoucí ze Smlouvy, a to zejména Splatné částky, je Úvěrující oprávněn požadovat po Klientovi Úvěr, Poplatek za Úvěr a Platby související s prodlením spotřebitele, a to zejména smluvní pokutu, běžící za každý kalendářní den prodlení od data splatnosti dlužné částky do data jejího zaplacení, a dále účelně vynaložené náklady spojené s mimosoudním a soudním vymáháním pohledávky Úvěrujícího (zejména náklady mimosoudního vymáhání pohledávky třetí osobou a náklady za právní zastoupení dle Advokátního tarifu).

11.2. Pro případ, že Klient řádně a včas nesplatil v Termínu splatnosti Úvěru Splatnou částku, bere Klient na vědomí, že mu bude Úvěrujícím první den po Termínu splatnosti zaslána výzva k úhradě dlužné částky ve lhůtě 30-ti dnů, a to prostřednictvím SMS a elektronické pošty. V případě, že Klient závazek Úvěrujícímu neuhradí ani v této lhůtě, bude Klient opakovaně vyzván k úhradě třicátý první a třicátý osmý den po dni Termínu splatnosti, a to prostřednictvím SMS, elektronické pošty a dopisem obsahujícím výzvou k plnění s upozorněním na povinnost Klienta uhradit svůj závazek z této Smlouvy (dále jen jako „Upomínka“). Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že Úvěrující je oprávněn po Klientovi požadovat uhrazení nákladů na zaslání SMS ve výši 50,- Kč (slovy: padesát korun českých) a nákladů za zaslání Upomínky ve výši 300,- Kč (slovy: tři sta korun českých) za Upomínku zaslanou třicátý první den po Termínu splatnosti, a dále uhrazení nákladů za zaslání SMS ve výši 50,- K4 (slovy: padesát korun českých) a 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za Upomínku zaslanou třicátý osmý den po Termínu splatnosti. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, aby mu Úvěrující zaslal SMS a Upomínku třicátý první den po Termínu splatnosti Úvěru a dále třicátý osmý den po Termínu splatnosti Úvěru.

11.3. Pro případ prodlení Klienta se splacením Splatné částky či jeho části je Klient kromě plateb uvedených v čl. 10. odst. 10.2. povinen dále uhradit Úvěrujícímu účelně vynaložené náklady, které vzniknou třetí osobě pověřené Věřitelem v souvislosti s mimosoudním vymáhání Splatné částky či její části.

 

11.4. Dostane-li se Klient do prodlení s úhradou jakékoliv finanční částky plynoucí pro něj z této Smlouvy, je Úvěrující oprávněn požadovat po Klientovi krom Úvěru a Poplatku za Úvěr taktéž následující:

 

- smluvní pokuta ve výši 0,1% denně z dlužné částky počínající běžet první kalendářní den následující po sjednaném Termínu splatnosti Úvěru, a to až do úplného zaplacení dlužné částky, včetně dalších finančních plnění, plynoucích pro Klienta ze Smlouvy, se kterými bude Klient v prodlení s úhradou,

 

- náklady spojené se soudním vymáháním pohledávky Úvěrujícího, a to zejména  a náklady za právní zastoupení dle Advokátního tarifu,

 

  • náklady spojené s mimosoudním vymáháním pohledávky Úvěrujícího – a to zejména účelně vynaložené náklady, které vzniknou třetí osobě pověřené Úvěrujícím k vymožení Splatné částky.
  • Účelně vynaložené náklady Úvěrujícího specifikované v čl. 10 odst. 10.2.

 

 

 

XII.

Spotřebitelský úvěr

 

12.1. Tento článek Smlouvy se vztahuje na právní vztah vzniklý ze Smlouvy za předpokladu, že Smlouvou dochází k poskytnutí spotřebitelského úvěru ve smyslu ZSÚ, když pro tento případ Klient bere na vědomí, že ZSÚ se nevztahuje na odloženou platbu, půjčku, úvěr nebo jinou obdobnou finanční službu s celkovou výší nižší než 5.000,- Kč nebo vyšší než 1.880.000,- Kč, částka 5.000,- Kč se považuje za dosaženou též tehdy, je-li mezi týmž Úvěrujícím a spotřebitelem uzavřeno v období 12 (slovy: dvanácti) kalendářních měsíců více smluv se stejným nebo obdobným účelem, přičemž se ZSÚ vztahuje na smlouvu, kterou se dosáhne nebo přesáhne celková výše úvěru 5.000,- Kč, a všechny následující smlouvy uzavřené v uvedeném období. Pro postup získání finanční částky nespadající pod ZSÚ a pro práva a povinnosti z tohoto smluvního vztahu plynoucí, se použijí příslušná ustanovení OZ a taktéž se analogicky použijí veškeré smluvní dokumenty uvedené ve Smlouvě. Smluvní strany berou na vědomí, že jednotlivá ustanovení tohoto článku Smlouvy mají přednost před ostatními ustanoveními Smlouvy pro případ, že jsou ve vzájemném rozporu.

12.2. Úvěrující před uzavřením Smlouvy a dle jejich podmínek s odbornou péčí posoudil schopnost Klienta splácet Úvěrujícímu odsouhlasený spotřebitelský úvěr, a to zejména na základě dostatečných informací získaných od Klienta a nahlédnutím do databází umožňujících posouzení úvěruschopnosti Klienta. Pokud by byl důvodem neposkytnutí spotřebitelského úvěru výsledek vyhledávání v databázi umožňující posouzení úvěruschopnosti Klienta, Úvěrující neprodleně a bezplatně Klienta vyrozumí o tomto výsledku a sdělí mu údaje o použité databázi.

12.3. Klient, je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) kalendářních dnů od okamžiku uzavření Smlouvy. V případě, že Smlouva neobsahuje informace stanovené v § 6 odst. 1 ZSÚ, lhůta pro odstoupení neskončí dříve, než 14 (slovy: čtrnáct) kalendářních dnů poté, kdy Úvěrující Klientovi chybějící informace poskytne v listinné podobě nebo na jiném Trvalém nosiči dat. Od Smlouvy lze odstoupit písemně, a to v souladu s informací uvedenou v této Smlouvě o právu na odstoupení. Lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno Úvěrujícímu v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději v poslední den lhůty pro odstoupení. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy je tedy Klient povinován o svém odstoupení informovat Úvěrujícího formou jednostranného právního jednání, a to doporučeným dopisem zaslaným nejpozději v poslední den lhůty prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na jeho doručovací adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy. Klient je oprávněn pro odstoupení od Smlouvy použít vzorový formulář, který je umístěn na Webové stránce Úvěrujícího. Má-li Klient právo na odstoupení od Smlouvy podle ZSÚ, nepoužijí se ustanovení o právu na odstoupení od smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory podle OZ.

12.4. Při odstoupení od Smlouvy je Klient povinován Úvěrujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (slovy: třiceti) kalendářních dnů ode dne odeslání odstoupení, zaplatit poskytnutý Úvěr, když pro tento případ je Klient taktéž povinován zaplatit Úvěrujícímu úrok ve výši, na který by Úvěrujícímu vznikl nárok, pokud by k odstoupení od Smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl spotřebitelský úvěr čerpán, do dne, kdy je Úvěr splacen. V případě odstoupení Klienta od Smlouvy nemá Úvěrující právo požadovat po Klientovi žádné další plnění, s výjimkou náhrady nevratných poplatků zaplacených Úvěrujícím orgánům veřejné správy nebo jiným osobám pověřeným výkonem veřejné správy.

12.5. Klient je oprávněn spotřebitelský Úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání spotřebitelského Úvěru, když v takovém případě má Klient právo na snížení celkových nákladů spotřebitelského Úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které by byl Klient povinován platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení spotřebitelského Úvěru. Pro případ předčasného splacení spotřebitelského Úvěru má Úvěrující právo na náhradu nutných a objektivně odůvodněných nákladů, které mu vznikly v přímé souvislosti s předčasným splacením. Výše náhrady nákladů nesmí přesáhnout 1% (slovy: jedno procento) z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského Úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem spotřebitelského Úvěru jeden rok. Není-li tato doba delší než 1 (slovy: jeden) kalendářní rok, nesmí výše náhrady nákladů přesáhnout 0,5% (slovy: nula celá pět procent) z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského Úvěru.

12.6. Klient je oprávněn kdykoliv obdržet od Úvěrujícího bezplatně výpis z účtu v podobě tabulky umoření, tj. tabulky obsahující dlužné platby, lhůty a podmínky vztahující se ke splacení těchto částek, rozčlenění každé splátky ukazující umořování jistiny, úrok vypočítaný na základě úrokové sazby a veškeré dodatečné náklady; pokud není úroková sazba pevně stanovena nebo je možné dodatečně náklady změnit, musí tabulka umoření obsahovat jasnou a stručnou informaci, že uvedené údaje platí pouze do změny úrokové sazby nebo dodatečných nákladů provedené v souladu se Smlouvou, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr.

12.7. Roční procentní sazba nákladů na úvěr (tj. celkové náklady spotřebitelského úvěru pro spotřebitele, vyjádřené jako roční procentní podíl z celkové výše spotřebitelského úvěru) stanovená podle vzorce uvedeného v příloze č. 5 k ZSÚ, veškeré předpoklady použité pro výpočet této sazby a celková částka splatná Klientem (tj. součet celkové výše Úvěru a celkových nákladů Úvěru pro Klienta) vyjádřená číselným údajem a vypočtená k okamžiku uzavření Smlouvy a dále Formulář pro všechny typy úvěrů jsou umístěny na Webových stránkách Úvěrujícího ve formě umožňující Klientovi zjistit příslušné údaje na základě zadání základních podmínek požadovaného úvěru, a to před podáním Žádosti o Úvěr nebo na základě podání Žádosti o Úvěr.

 

 

 

XIII.

Souhlas se zpracováním a nakládáním s Osobními údaji

 

13.1. Ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), Klient výslovně souhlasí s poskytnutím svých Osobních údajů Úvěrujícímu a s jejich následným zpracováním za podmínek dále uvedených v samostatném dokumentu, nesoucí označení „Souhlas se zpracováním a nakládáním s osobními údaji a s elektronickou komunikací“, tvořící nedílnou součást Smlouvy jako její Příloha č. 1. Klient současně potvrzuje, že uvedený Souhlas k poskytnutí a zpracování osobních údajů Úvěrujícímu byl poskytnut dobrovolně, svobodně, vědomě a výslovně, a to na základě opravdové a vážně projevené vůle Klienta. Zpracování Osobních údajů je Úvěrujícím prováděno v souladu Zákonem a zák. č. 1333/2000 Sb., o evidenci obyvatelstva, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

XIV.

Řešení sporů

 

14.1. K řešení sporů mezi Smluvními stranami bude použit český právní řád.

14.2. Veškeré případné spory plynoucí ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s ní budou řešeny formou jednání Smluvních stran, za účelem odstranění daného sporu a jeho smírnému vyřešení primárně mimosoudní cestou. Pro případ nemožnosti vyřešit daný spor smírnou cestou nebo při rozhodnutí jedné ze smluvních Stran, že další řešení sporu již není účelné, musí být sporný nárok uplatněn písemnou formou u druhé smluvní Strany bez zbytečného časového odkladu, když následně bude spor rozhodován soudy České republiky.

14.3. Klient bere na vědomí, že je oprávněn prostřednictvím finančního arbitra požádat o mimosoudní vyřešení spotřebitelských sporů Finančního arbitra České republiky, na adrese Legerova 69, 110 00 Praha 1.

 

 

XV.

Doručování

 

15.1. Veškerá zasílaná oznámení, upomínky při prodlení či upomínky při porušení povinností ze strany Klienta v souvislosti se Smlouvou musí být písemná, v českém jazyce a zaslána prostřednictvím držitele poštovní licence, přes SMS nebo e-mailem na adresu, která byla druhou Stranou oznámena. Při dodržení správnosti adresy podle předchozí věty se veškerá oznámení či upomínky považují za přijatá po uplynutí 4 (slovy: čtyř) kalendářních dnů ode dne jejich odeslání.

15.2. Smluvní strany se dohodly, že oznámení zaslaná druhé Straně elektronickou poštou nebo formou SMS zprávy, a také ta, která Klient uvedl v Sekci klientského profilu, jsou považována za oznámení v písemné formě.

 

 

 

XVI.

Další ujednání

 

16.1. Poskytování finančních služeb je dle z. č. 235/2004 Sb. osvobozeno od DPH a tedy Úvěrující Klientovi nehradí žádné daně a náklady vyplývající pro Klienta z právních předpisů.

16.2. Poskytnutím Úvěru se má automaticky za to, že vzhledem k informacím získaným od Klienta či nahlédnutím do databází umožňujících posouzení úvěruschopnosti Klienta, tento bude schopen Úvěr splácet, neboť Úvěrující před poskytnutím tohoto finančního plnění vynaložil odbornou péči nezbytnou pro posouzení schopnosti Klienta splácet.

16.3. Klient je oprávněn v souvislosti se Smlouvou se obrátit se svoji stížností na Dozorový orgán a také na Finančního arbitra České republiky, když řízení před finančním arbitrem se zahajuje na návrh, který lze podat na formuláři vydaném tímto finančním arbitrem.

16.4. Roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr (RPSN) je počítána dle následujícího vzorce:

Význam písmen a symbolů:

K - je pořadové číslo Úvěru téže osoby

K´ - je číslo splátky

AK - je výše Úvěru číslo K

A´K´ - je výše splátky číslo K´

∑ - značí celkový souhrn

m - je číslo poslední Úvěru

m´ - je číslo poslední splátky

tK - je interval, vyjádřený v počtu roků a ve zlomcích roku, ode dne Úvěru č. 1 do dnů následných Úvěrů č. 2 až m

tK' - je interval, vyjádřený v počtu roků a ve zlomcích roku, ode dne Úvěru č. 1 do dnů splátek nebo úhrad poplatků č. 1 až m´

i - je hledaná roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr, kterou je možno vypočítat (buď algebraicky, nebo numericky opakovanými aproximacemi na počítači), jestliže jsou hodnoty ostatních veličin rovnice známy buď ze smlouvy, nebo odjinud.

16.5. Na uzavření Smlouvy a poskytnutí úvěru není právní nárok, když pro případ neposkytnutí je Úvěrující povinován oznámit tuto skutečnost Klientovi. Úvěrující není povinen zdůvodňovat neposkytnutí Úvěru, ledaže je k tomuto povinován zákonem.

16.6. Úvěr dle Smlouvy není určen k plné nebo částečné úhradě ceny zboží nebo služby dle smlouvy o koupi zboží nebo poskytnutí služby když Klient je oprávněn poskytnutý Úvěr použít na jakýkoliv účel, tzn. poskytnutí Úvěru je bezúčelové.

16.7. Dle prohlášení Smluvních stran není dán požadavek na pojištění některé ze smluvních Stran.

16.8. Smluvní strany konstatují, že následující ustanovení OZ se neuplatní na práva a povinnosti dle Smlouvy: § 647, § 1726, § 1757, § 1765, § 1766, § 1805 odst. 2, § 1950, § 1951, § 1971, § 2394.

16.9. Smluvní strany výslovně vylučují pro účely Smlouvy působnost ustanovení §1971, §2050 a §2051 OZ a tudíž Úvěrující tak je oprávněn požadovat po Klientovi v případě porušení povinnosti ze strany Klienta vedle smluvních pokut, jsou-li za porušení povinností sjednány, také zaplacení případné škody, pokud nějaká z porušení povinnosti vznikla, a to v celém jejím rozsahu včetně ušlého zisku vedle sjednané smluvní pokuty. Povinnosti uvedené v tomto článku Smlouvy trvají i po ukončení Smlouvy.

16.10. Pohledávky Úvěrujícího plynoucí pro něj ze Smlouvy a evidované za Klientem se promlčují ve lhůtě 10 (slovy: deseti) let ode dne, kdy mohla být ze strany Úvěrujícího vykonána či uplatněna poprvé, a to za předpokladu, že toto ujednání neodporuje příslušným obecně závazným právním předpisům.

16.11. Změní-li se po uzavření Smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle Smlouvy stane pro Klienta obtížnější, nemění to nic na jeho povinnosti splnit závazky vyplývající ze Smlouvy. Klient na sebe přebírá nebezpečí změny okolností, když dle vzájemné dohody Smluvních stran se ustanovení § 1765 odst. 1 a §1766 OZ v tomto případě nepoužije.

16.12. Veškerá předchozí ujednání učiněná, ať již v písemné či ústní podobě, mezi Smluvními stranami týkající se jejího předmětu pozbývají uzavřením Smlouvy platnosti a účinnosti.

 

XVII.

Akce “První půjčka zdarma”

 

17.1. Akce “První půjčka zdarma“, tzn. první půjčka bez poplatků je platná pouze při dodržení níže zmíněných podmínek akce Klientem:

17.1.1. Klient na základě žádosti dle VOP včetně příloh, příslušných produktových podmínek, příslušné Smluvní dokumentace uzavře první Smlouvu o úvěru s Úvěrujícím, na základě které Úvěrující poskytne Klientovi finanční prostředky, který se Klient zaváže Úvěrujícímu splatit dle podmínek uvedených ve Smlouvě o úvěru.

17.1.2. Klient splatí a všechny své závazky, dle Smlouvy o úvěru, řádně a včas. Toto ustanovení platí také v případě, že mezi Úvěrujícím a Klientem bude uzavřeno dodatek ke Smlouvě o úvěru, na základě kterého bude prodlouženo datum splatnosti úvěru.

17.1.3. Klient výslovně souhlasí, že v případě nehrazení svých závazků vzniká Úvěrujícímu mimo jiné nárok na zaplacení poplatku dle Ceníku služeb uveřejněným na internetových stránkách Úvěrujícího (www.fastfin.cz), a to ve výši odpovídající stejnému úvěrovému produktu Úvěrujícího v případě, že se nejednalo o akci „První půjčka zdarma“.

 

 

XVIII.

Prohlášení o insolvenci

 

18.1. Klient prohlašuje, že se nenachází podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen jako ”Insolvenční zákon”), ve znění pozdějších předpisů, v úpadku a nedošlo v jeho případě k podání insolvenčního návrhu ani tento návrh sám nepodal ani nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku.

18.2. Dále klient prohlašuje, že v době uzavření Smlouvy o úvěru mu nebyly známy žádné okolnosti, které by mohly mít vliv na podání insolvenčního návrhu jeho osobou, a že podání insolvenčního návrhu na svou osobu nemá v době uzavření Smlouvy o úvěru v úmyslu. Klient si je vědom, že v případě porušení bodů 18.1. a 18.2. těchto VOP se vystavuje nebezpečí trestního stíhání.

 

 

XIX.

Závěrečná ujednání

 

19.1. Práva a povinnosti Smluvních stran výslovně ve Smlouvě neupravená se řídí příslušnými ustanoveními OZ a ZSÚ. Smluvní strany pro účely plnění Smlouvy výslovně sjednávají, že případné obchodní zvyklosti, týkající se plnění Smlouvy nemají přednost před ujednáními ve Smlouvě, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.

19.2. Smlouvu lze měnit pouze dodatky potvrzenými oběma Smluvními stranami s tím, že odpověď smluvní Strany podle ustanovení § 1740 odst. 3 OZ, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření Smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky, když toto ujednání platí i na proces uzavírání dodatků k této Smlouvě.

19.3. Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení Smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost jejích ostatních ustanovení. V případě, že kterékoli ustanovení Smlouvy či Dokumentů by mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), Smluvní strany se zavazují k nahrazení takového neplatného nebo nevynutitelného ustanovení ustanovením novým, které bude nejblíže odpovídat jeho účelu a smyslu.

19.4. Smlouva a Dokumenty jsou uváděny v českém jazyce, když tento jazyk bude taktéž používán při veškeré komunikaci mezi Smluvními stranami po celou dobu trvání smluvního vztahu.

19.5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si text Smlouvy důkladně přečetly, veškerým ustanovením rozumí a souhlasí s nimi, a že žádná ze Smluvních stran nejedná v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož způsobem popsaným ve Smlouvě uzavírají Smlouvu.

19.6. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne1.12.2016.

Zapomenuté heslo

close this

Chyba.

Tento uživatelský účet neexistuje.
Po vyplnění Vašeho E-mailu (uživatelského jména) a odeslání, Vám bude na uvedený E-mail doručen odkaz pro obnovu hesla.

Reset hesla

close this
Odesláno na email ...

Reset hesla

close this

Chyba.

Hesla se musí shodovat a nesmí být příliš jednoduchá.

Reset hesla

close this
Provedeno, přihlašte se.

Ověření účtu

close this

Půjčku lze poskytnout pouze po řádném ověření účtu. Váš účet bude ověřen jakmile bude platba 1 Kč připsána na náš účet.

Pozn.: Jelikož je zadaný bankovní účet nepotvrzený, je nutné jej ověřit úhradou 1 Kč.
Tato koruna bude využita pro dobročinné účely.


1 / 4 Nová žádost o půjčku

close this

Chyba.

Vyplňte prosím všechna pole.

Výše půjčky: - Kč

Počet dní: -

RPSN: -

Poplatek za půjčku: - Kč

Vrátit do: -

VÚS: -

Celkem vrátit: - Kč

Zašrtnutím souhlasíte, že máte povolení k pobytu
Zadejte číslo vašeho platného OP - naleznete jej pod fotografií.

Adresa trvalého bydliště

Kontaktní adresa

Informace o zaměstnání

Nepovinný údaj

Další informace

Zadejte výši vašich pravidelných výdajů (hypotéka, jiné..)

Vedlejší pracovní příjem

Bankovní informace pro zaslání půjčky

Zkontrolujte prosím aktuálnost Vašich osobních údajů close this
Před pokračováním vyplňte prosím všechna pole

2 / 4 Nová žádost o půjčku

close this

Blahopřejeme,

Vaše žádost o půjčku je předběžně schválena!

Pro úspěšné získání půjčky již zbývá pouze odeslání kopií Vašich dvou dokladů totožnosti a výplatních pásek za poslední 3 měsíce nebo výpisu z bankovního účtu s viditelným příjmem za poslední 3 měsíce.

Chyba.

Pro pokračování je nutné nahrát kopie výplatních pásek a kopii OP nebo tento krok přeskočte.

up Aktualizovat nahrané soubory

Nahrajte naskenované kopie z vašeho PC.

(Můžete je i ofotit pomocí vašeho telefonu, fotoaparátu nebo webkamery.)

Pokud nemáte kopii OP, ŘP nebo pasu v jednom souboru, přidejte další pole.

Pokud nemáte kopie výplatních pásek nebo výpis z BÚ v jednom souboru,
přidejte další pole.

blue Nemáte momentálně soubory k dispozici? Nevadí!

Můžete tento krok přeskočit a nahrát je později po přihlášení z Vašeho účtu, nebo nám je zaslat v příloze e-mailem na info@fastfin.cz Pamatujte však, že bez zaslaných dokumentů nelze Vaši žádost o půjčku schválit!

Rozumím a chci

přeskočit
tento krok

3 / 4 Nová žádost o půjčku

close this

Chyba.

Pro pokračování je nutné všechny smlouvy odsouhlasit.

Návrhy smluvních podmínek k uzavření půjčky

Smlouva o úvěru
Obchodní podmínky
Souhlas se zpracováním osob. údajů
Informace ke Smlouvě o úvěru
Ceník

Nesouhlasím s podmínkami (Žádost o půjčku bude tímto ukončena.)

Nesouhlasím s podmínkami (Žádost o půjčku bude tímto ukončena.)

Nesouhlasím s podmínkami (Žádost o půjčku bude tímto ukončena.)

Nesouhlasím s podmínkami (Žádost o půjčku bude tímto ukončena.)

Nesouhlasím s podmínkami (Žádost o půjčku bude tímto ukončena.)

4 / 4 Nová žádost o půjčku

close this

Autorizační SMS kód se nepodařilo ověřit.

Byl zadán neplatný kód.

Na uvedené telefonní číslo Vám byl zaslán autorizační SMS kód pro stvrzení smluvních podmínek.

Opište jej prosím do vyznačeného pole níže a klikněte na tlačítko „Odeslat žádost“.

Mobilní telefon

Změnit
Nyní je Vaše půjčka předschválena.

Po odeslání žádosti musíte nejprve potvrdit návrhy smluv zaslané do e-mailu a poté začneme na půjčce pracovat.

Při úspěšném získání půjčky budete vyrozuměn/a e-mailem a SMS zprávou.

Veškeré dění ohledně Vaší půjčky můžete sledovat ve Vašem profilu.

close this
Pro úspěšné dokončení Vaší Žádosti o půjčku je nezbytné odeslat registrační 1Kč a potvrdit smlouvy zaslané na Váš e-mail.

Děkujeme, že jste využili našich služeb
Váš FASTFIN.CZ

Půjčku lze poskytnout pouze po řádném ověření účtu. Váš účet bude ověřen jakmile bude platba 1 Kč připsána na náš účet.

Pozn.: Jelikož je zadaný bankovní účet nepotvrzený, je nutné jej ověřit úhradou 1 Kč.
Tato koruna bude využita pro dobročinné účely.
close this
celeb

Gratulujeme!

Vaše žádost o půjčku byla úspěšně zaevidována. E-mailem Vám byly zaslány návrhy smluv, po jejich potvrzení tlačítkem v e-mailu nebo zde v klientské sekci bude žádost předána ke zpracování.

Děkujeme, že jste využili našich služeb
Váš FASTFIN.CZ

warn

Je nám moc líto,

ale v současné době nesplňujete naše požadavky pro udělení půjčky.
close this

1 / 5 Prodloužení splatnosti půjčky

close this

Chyba.

Tuto půjčku není možné prodloužit.

Výše jistiny

Poplatek
za půjčku

Máte aktuálně
splaceno

Celkem zbývá
ke splacení

Zbývá do řádného
splacení půjčky

Abyste mohli svoji půjčku prodloužit, je nutné uhradit minimálně Kč z Vaší aktuální půjčky.

Splatnost Vaší půjčky se tímto prodlouží o zvolené období.

TIP!

Vaši dlužnou částku můžete částečně splatit, pokud uhradíte více než Kč.

Poté prodlužujete nižší částku, což pro Vás znamená nižší poplatek za prodlouženou půjčku.

Zvolte částku ke splacení:
-
+
Celkem splatit před prodloužením:

Prodloužit půjčku o období:
Náhled prodloužení:

Prodloužení současné půjčky

Výše půjčky: - Kč

Délka prodloužení: - dní

RPSN: -%

Nová splatnost: -

VÚS: -%

Cena prodloužení: - Kč
Celkem vrátit po prodloužení: - Kč

2 / 5 Prodloužení splatnosti půjčky

close this

Chyba.

Vyplňte prosím všechna pole.

Rekapitulace

Výše půjčky:

Délka prodloužení: dní

RPSN: %

Nová splatnost:

VÚS: 18%

Cena prodloužení:
Celkem vrátit po prodloužení:
Nyní k platbě:
Zadejte číslo vašeho platného OP - naleznete jej pod fotografií.

Adresa trvalého bydliště

Kontaktní adresa

Informace o zaměstnání

Nepovinný údaj

Další informace

Zadejte výši vašich pravidelných výdajů (hypotéka, jiné..)

Vedlejší pracovní příjem

Zkontrolujte prosím aktuálnost Vašich osobních údajů close this
Před pokračováním vyplňte prosím všechna pole

3 / 5 Prodloužení splatnosti půjčky

close this

Blahopřejeme,

Vaše žádost o půjčku je předběžně schválena!

Pro úspěšné získání půjčky již zbývá pouze kontrola aktuálnosti kopií Vašich dvou dokladů totožnosti a výplatních pásek za poslední 3 měsíce nebo výpisu z bankovního účtu s viditelným příjmem za poslední 3 měsíce.

Chyba.

Pro pokračování je nutné nahrát kopie výplatních pásek a kopii OP nebo tento krok přeskočte.

up Aktualizovat nahrané soubory

Nahrajte naskenované kopie z vašeho PC.

(Můžete je i ofotit pomocí vašeho telefonu, fotoaparátu nebo webkamery.)

Pokud nemáte kopii OP, ŘP nebo pasu v jednom souboru, přidejte další pole.

Pokud nemáte kopie výplatních pásek nebo výpis z BÚ v jednom souboru,
přidejte další pole.

blue Nemáte momentálně soubory k dispozici? Nevadí!

Můžete tento krok přeskočit a nahrát je později po přihlášení z Vašeho účtu, nebo nám je zaslat v příloze e-mailem na info@fastfin.cz Pamatujte však, že bez zaslaných dokumentů nelze Vaši žádost o půjčku schválit!

Rozumím a chci

přeskočit tento krok

4 / 5 Prodloužení splatnosti půjčky

close this

Chyba.

Pro pokračování je nutné všechny smlouvy odsouhlasit.

Návrhy smluvních podmínek k uzavření půjčky

Dodatek ke smlouvě
Obchodní podmínky

Nesouhlasím s podmínkami (Žádost o půjčku bude tímto ukončena.)

Nesouhlasím s podmínkami (Žádost o půjčku bude tímto ukončena.)

5 / 5 Prodloužení splatnosti půjčky

close this

Autorizační SMS kód se nepodařilo ověřit.

Byl zadán neplatný kód.

Na uvedené telefonní číslo Vám byl zaslán autorizační SMS kód pro stvrzení smluvních podmínek.

Opište jej prosím do vyznačeného pole níže a klikněte na tlačítko „Odeslat žádost“.

Mobilní telefon

Změnit
Nyní je Vaše půjčka předschválena.

Po odeslání žádosti musíte nejprve potvrdit návrhy smluv zaslané do e-mailu a poté začneme na půjčce pracovat.

Při úspěšném prodloužení půjčky budete vyrozuměn/a e-mailem a SMS zprávou.

Veškeré dění ohledně Vaší půjčky můžete sledovat ve Vašem profilu.

close this
Pro úspěšné dokončení Vaší Žádosti o prodloužení půjčky je nezbytné nejprve potvrdit smlouvy zaslané na Váš e-mail a poté uhradit zvolenou částku pro prodloužení.

Děkujeme, že jste využili našich služeb
Váš FASTFIN.CZ

Částka zvolená k platbě před prodloužením:

Vaše půjčka bude automaticky prodloužena jakmile budou smlouvy potvrzeny a platba připsána na náš účet.
close this
celeb

Gratulujeme!

Vaše žádost o prodloužení byla úspěšně zaevidována. E-mailem Vám byly zaslány návrhy smluv, po jejich potvrzení tlačítkem v e-mailu nebo zde v klientské sekci bude Vaše půjčka prodloužena.

Děkujeme, že jste využili našich služeb
Váš FASTFIN.CZ

1 / 5 Aktivace splátkového kalendáře

close this

Chyba.

Nelze aktivovat splátkový kalendář.

Výše jistiny

Poplatek
za půjčku

Máte aktuálně
splaceno

Celkem zbývá
ke splacení

dní

Zbývá do řádného
splacení půjčky

Pro aktivaci splátkového kalendáře Vaší půjčky je nutné uhradit 100 Kč z Vaší aktuální půjčky.

Splátkový kalendář bude tímto aktivován ve zvolené kofiguraci.

Vyberte frekvenci splátek:
Zvolte délku splácení:
-1
+24
Týdenní splátka:

Náhled splátkového kalendáře:

Frekvence splácení: -

Počet splátek: -

Poplatek: - Kč

Částka k aktivaci: - Kč

První splátka: -

Poslední splátka: -

Týdenní splátka: - Kč
Celkem vrátit splátkovým kalendářem: - Kč

2 / 5 Aktivace splátkového kalendáře

close this

Chyba.

Vyplňte prosím všechna pole.

Rekapitulace

Frekvence splácení: -

Počet splátek: -

Částka k aktivaci: - Kč

První splátka: -

Poslední splátka: -

Týdenní splátka: - Kč
Celkem vrátit splátkovým kalendářem: - Kč
Nyní k platbě:
Zadejte číslo vašeho platného OP - naleznete jej pod fotografií.

Adresa trvalého bydliště

Kontaktní adresa

Informace o zaměstnání

Nepovinný údaj

Další informace

Zadejte výši vašich pravidelných výdajů (hypotéka, jiné..)

Vedlejší pracovní příjem

Zkontrolujte prosím aktuálnost Vašich osobních údajů close this
Před pokračováním vyplňte prosím všechna pole

3 / 5 Aktivace splátkového kalendáře

close this

Blahopřejeme,

Vaše žádost o půjčku je předběžně schválena!

Pro úspěšné získání půjčky již zbývá pouze kontrola aktuálnosti kopií Vašich dvou dokladů totožnosti a výplatních pásek za poslední 3 měsíce nebo výpisu z bankovního účtu s viditelným příjmem za poslední 3 měsíce.

Chyba.

Pro pokračování je nutné nahrát kopie výplatních pásek a kopii OP nebo tento krok přeskočte.

up Aktualizovat nahrané soubory

Nahrajte naskenované kopie z vašeho PC.

(Můžete je i ofotit pomocí vašeho telefonu, fotoaparátu nebo webkamery.)

Pokud nemáte kopii OP, ŘP nebo pasu v jednom souboru, přidejte další pole.

Pokud nemáte kopie výplatních pásek nebo výpis z BÚ v jednom souboru,
přidejte další pole.

blue Nemáte momentálně soubory k dispozici? Nevadí!

Můžete tento krok přeskočit a nahrát je později po přihlášení z Vašeho účtu, nebo nám je zaslat v příloze e-mailem na info@fastfin.cz Pamatujte však, že bez zaslaných dokumentů nelze Vaši žádost o půjčku schválit!

Rozumím a chci

přeskočit tento krok

4 / 5 Aktivace splátkového kalendáře

close this

Chyba.

Pro pokračování je nutné všechny smlouvy odsouhlasit.

Návrhy smluvních podmínek k uzavření půjčky

Dohoda o narovnání
Obchodní podmínky

Nesouhlasím s podmínkami (Žádost o půjčku bude tímto ukončena.)

Nesouhlasím s podmínkami (Žádost o půjčku bude tímto ukončena.)

5 / 5 Aktivace splátkového kalendáře

close this

Autorizační SMS kód se nepodařilo ověřit.

Byl zadán neplatný kód.

Na uvedené telefonní číslo Vám byl zaslán autorizační SMS kód pro stvrzení smluvních podmínek.

Opište jej prosím do vyznačeného pole níže a klikněte na tlačítko „Odeslat žádost“.

Mobilní telefon

Změnit
Nyní je Váš splátkový kalendář předschválen.

Po odeslání Vaší žádosti musíte nejprve potvrdit návrhy smluv zaslané do e-mailu a poté bude splátkový kalendář aktivován. O aktivaci budete vyrozuměn/a e-mailem a SMS zprávou.

Veškeré dění ohledně Vašeho splátkového kalendáře můžete sledovat ve Vašem profilu.

close this
Pro úspěšnou aktivaci Vašeho splátkového kalendáře je nezbytné uhradit Kč a potvrdit smlouvy zaslané na Váš e-mail.

Děkujeme, že jste využili našich služeb
Váš FASTFIN.CZ

Částka pro aktivaci splátkového kalendáře:

Zaplatit aktivaci splátkového kalendáře

close this
Zaplatit: - Kč

Splatit splátku splátkového kalendáře

close this
Splatit: - Kč

1 / 2 Registrace

close this

Chyba.

Vyplňte všechna povinná pole.
Nová registrace
Přihlásit se
* Povinná pole

2 / 2 Registrace

close this

Chyba.

Vyplňte všechna povinná pole, hesla se musí shodovat a nesmí být příliš jednoduchá a musíte souhlasit se zpracováním Vašich osobních údajů.
Váš e-mail budete používat jako login do Vašeho účtu
Zadejte alespoň 7 místné heslo s minimálně
1 velkým písmenem a 1 číslicí. Např. Heslo123
* Povinná pole

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb.

Pro úspěšné přihlášení do našeho systému je nezbytné potvrdit URL kód,

který Vám byl nyní zaslán do Vašeho e-mailu.

Na tento kód stačí pouze kliknout a poté budete automaticky přihlášen/a do systému.
close this

Splatit celý dluh

close this
- Kč

Výše jistiny

- Kč

Poplatek
za půjčku

- Kč

Pokuta za
prodlení

- Kč

Máte splaceno

Celkem splatit: - Kč
close this
celeb

Vaše půjčka byla úspěšně splacena!

Děkujeme, že jste využili našich služeb
Váš FASTFIN.CZ

celebration

Částečně splatit půjčku

close this
Celkem splatit: - Kč
Platba byla úspěšně převedena na náš účet


close this

Ověření telefonního čísla

close this

Autorizační SMS kód se nepodařilo ověřit.

Byl zadán neplatný kód.

Na uvedené telefonní číslo Vám byl zaslán autorizační SMS kód pro ověření telefonního čísla.

Opište jej prosím do vyznačeného pole níže a klikněte na tlačítko „Ověřit“.

Mobilní telefon

Telefonní číslo bylo ověřeno


close this